Algatati Kehra linna Tuleviku tn 19a, 19b, 21a ja 25 maaüksuste detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 08.06.2021 korraldusega nr 2-3/266 algatati Kehra linna Tuleviku tn 19a, 19b, 21a ja 25 maaüksuste detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada 7 elamukrunti, 2 äri- ja elamumaa sihtotstarbega krunti ja 1 teemaa krunt. Kehra linna Tuleviku tn 19a, 19b, 21a ja 25 kinnistud asuvad Kehra linna Põrgupõhja läänepoolses osas elamupiirkonna servaalal. Kinnistutele on juurdepääs Tuleviku tänavalt. Maaüksus piirneb idast väikeelamutega, läänest looduslike haljasaladega. Käesoleval ajal on krundid kaetud kõrghaljastusega. Planeeringuala suurus ligikaudu on 1,8 ha. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga (kehtestatud Anija vallavolikogu 13.08.2020 otsusega nr 180) määratud elamu maa-alale Kehra linnas, kus ehitusloakohustuslike hoonete püstitamiseks on vajalik detailplaneering. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Üldplaneeringu kohaselt on esmane elamu maa-ala arendamisel tagada kvaliteetne elukeskkond, kus keskendutakse eelkõige inimeste vajadustele ja pööratakse sellega suuremat tähelepanu kergliiklusele ning kus hoonemaht ümbritsevas ruumis ei vastandu väljakujunenud linnaehituslikule ilmele. Detailsema lahenduse planeerimise aluseks tuleb koostada geodeetilised uuringud. Täiendavate uuringute vajadus puudub. Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald ja valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=274451 .Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu inga.vainu@anija.ee, tel 52 72 963.

Algatati detailplaneering Kehra linnas Mulla tn 6 maaüksusel

Anija Vallavalitsuse 02.03.2021 korraldusega nr 2-3/106 algatati Kehra linna Mulla tn 6 maaüksuse detailplaneering. Tegemist on Anija valla üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustusega elamu maa-alaga. Planeeringuga lahendatakse ligikaudu 15 elamukrunti, üldkasutatav maa ja nende teenindamiseks vajalikud tehnovõrgud ja juurdepääsud, samuti muud planeerimisseadusest tulenevad ülesanded.

Kehra linna Mulla tn 6 kinnistu asub Kehra linna Põrgupõhja asumi äärealal. Ala on seisnud kõrghaljastusega loodusliku alana, sihtotstarve üldkasutatav maa. Planeeringuala piir näidatud asendiskeemil. Planeeritava ala suurus ligikaudu 3,5 ha.

Kehra linnas on vajadus tehnovõrkude ja juurdepääsuteedega varustatud kvaliteetsete elamukruntide järele, kuhu saaks rajada elamuid ja seeläbi aidata kaasa elanikearvu kasvule. Anija valla arengukava aastateks 2020-2027 (Anija vallavolikogu 19.11.2020 määrus nr 84) kohaselt on valla üheks tegevuseks elamuarenduse planeerimine uute elamukruntide moodustamise teel KOV-i poolt.

Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga (kehtestatud Anija vallavolikogu 13.08.2020 otsusega nr 180) määratud elamu maa-ala tiheasusutusega alale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Detailsema lahenduse planeerimiseks tuleb koostada geodeetilised uuringud. Täiendavate uuringute vajadus puudub.

Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald ja valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=264797 . Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu inga.vainu@anija.ee, tel 52 72 963.

Algatati Aegviidu alevi Laoplatsi maaüksuse detailplaneering.

Anija Vallavalitsuse 27.10.2020 korraldusega nr 2-3/440 algatati Anija valla Aegviidu alevi Laoplatsi maaüksuse detailplaneering (asendiskeem korralduse juures). Detailplaneeringu koostamise eesmärk on päikeseenergia tootmispargi rajamine, mille võimsus on ligikaudu 1,5 MW. Anija valla Aegviidu alevi Laoplatsi kinnistu (katastritunnus 11201:002:0118) asub Aegviidu alevi läänepoolses osas hoonestusest vabal maaalal. Kinnistule on juurdepääs Mäe tänavalt põhja ja lõunaküljelt. Planeeringu koostamisel eelistada lõunaküljel paiknevat teed, kuna viimane ei läbi elamute piirkonda. Maaüksus piirneb põhjast väikeelamutega, lõunast raudteega, idast ja läänest looduslike haljasaladega. Käesoleval ajal on krundil pinnasteed ja piirkonna elanikud on osa krundist kasutanud tervisespordi harrastamiseks. Ülejäänud osas on looduslik rohumaa. Planeeringuala suurus ligikaudu 4 ha. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga (kehtestatud Anija vallavolikogu 13.08.2020 otsusega nr 180) määratud äri- ja teenindusettevõtte ning tootmis- ja logistikakeskuse maa-alale. Üldplaneeringu kohaselt tuleb tootmismaale ette näha kõrghaljastust. Haljastuse kavandamine võimaldab parandada tootmisterritooriumi sobitumist hoonestatud keskkonda, leevendades visuaalseid häiringuid. Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald ja valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=253945 . Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu inga.vainu@anija.ee, tel 52 72 963.

Algatati Aegviidu alevi Kõrtsi maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 29.09.2020 korraldusega nr 2-3/389 algatati Anija valla Aegviidu alevi Kõrtsi maaüksuse ja lähiala detailplaneering (asendiskeem korralduse juures). Detailplaneeringu eesmärk on planeerida üheksa elamukrunti, lahendada juurdepääsuteed ning teenindavad rajatised Aegviidu alevi Kõrtsi maaüksusele (katastriüksus 11201:002:0182). Aegviidu alevi Kõrtsi kinnistu asub Aegviidu alevi lõunapoolses osas ning jääb elamupiirkonna servaalale. Piirneb lõuna poolsest küljest elamutega ja põhjapoolsest küljest metsaaladega. Kinnistule on juurdepääs kolmelt tänavalt Turu, Toominga ja Soo tänavatelt. Kõrtsi kinnistu jagamiseks elamukruntideks on vaja lahendada elamuid teenindavad tehnovõrgud, juurdepääsuteed ning muud kaasnevad vajadused, et luua tasakaalustatud ja kvaliteetse ehitatud keskkonna kujunemine, soodustades keskkonnahoidlikku ning majanduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutlikku arengut. Planeeringuga lahendada kohalike jalakäijate juurepääsud Rehessaare rabale. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8,3 ha. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga (kehtestatud Anija vallavolikogu 13.08.2020 otsusega nr 180) määratud elamu maa-ala tiheasusutusega alale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald ja valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=251825 . Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu inga.vainu@anija.ee, tel 52 72 963.

Algatati Aegviidu alevi Piibe mnt 8 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 29.09.2020 korraldusega nr 2-3/388 algatati Anija valla Aegviidu alevi Piibe mnt 8 maaüksuse ja lähiala detailplaneering (asendiskeem korralduse juures). Detailplaneeringu eesmärk on uue kauplushoone ehitamine, parkimisala lahendamine, liitumine ühisvõrkudega Aegviidu alevi Piibe mnt 8 maaüksusel (katastriüksus 11201:002:0051). Anija valla Aegviidu alevi Piibe mnt 8 kinnistu asub Aegviidu alevi keskusosas liikluse sõlmpunktis. Kinnistule on vahetu juurdepääs Jägala-Käravete maanteelt. Läheduses on Aegviidu raudteepeatus, kool, kohvikud ja muud teenuseid pakkuvad ettevõtted. Käesoleval ajal on krundil kohalik kauplus „Meie", kuid mis äri kasvades vajab laiendamist ja kaasajastamist. Planeeringualasse jäävad lisaks Piibe mnt 8 maaüksusele piiriäärsed tänavad – Mäe tänav ja Jägala-Käravete maantee. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga (kehtestatud Anija vallavolikogu 13.08.2020 otsusega nr 180) määratud keskuse maa-alale, mida iseloomustab mitmekesisus ja erinevate kasutusvõimalustega avaliku ruumi olemasolu. Detailplaneeringuga tuleb analüüsida, kuidas hoonestus sobitub piirkonda ja kuidas tagada loogiline ja sidus liikumislahendus. Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald ja valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/anijavv/index.aspx?itm=251822 . Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu inga.vainu@anija.ee, tel 52 72 963.

Algatati Aegviidu alevi Jõe tn 19 kinnistu detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 07.04.2020 korraldusega nr 2-3/121 algatati Anija valla Aegviidu alevi Jõe tn 19 maaüksuse detailplaneering (asendiskeem korralduse juures). Detailplaneeringu eesmärk on rajada üksikelamu ja abihoone Aegviidu alevi Jõe tn 19 kinnistule (katastritunnus 11201:001:0062). Anija valla Aegviidu alevi Jõe tn 19 kinnistu asub Aegviidu alevi ühepereelamute äärealal. Varem on ala kasutusel olnud metsamaana. Krunt piirneb ida küljest metsaga, põhja küljest elamukruntidega, lõunaküljest raudteega, lääne küljest Jõe tänava ja elamukruntidega. Jõe tänava äärsed hooned on valdavas osas uushoonestus ja rajatud viimase 15 aasta jooksul. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga määratud elamumaa juhtotstarbega detailplaneeringu kohustusega maale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald ja valla veebilehel https://anija.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud. Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu inga.vainu@anija.ee, tel 52 72 963.

Soesauna maaüksuse detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

Anija vald korraldab Vetla küla Soesauna maaüksuse detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ajavahemikul 22.02-25.03.2020. Avaliku väljapaneku ajal saab üldplaneeringu eelnõuga tutvuda elektrooniliselt valla veebilehel https://anija.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud ning paberkandjal Anija vallamajas aadressil F.R. Kreutzwaldi tn 6, 74307 Kehra, Harju maakond tööpäeviti tööaja jooksul.

Planeeritav ala asub Anija vallas Vetla külas Perila-Jäneda maantee ääres Soesauna turismitalu maadel. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,5 ha. Planeeringuala nähtav joonistel. Planeeringuga on kavandatud Soesauna maaüksuse sihtotstarbe muutmine 25% elamumaaks ja 75% ärimaaks. Kruntideks jagamist pole planeeritud. Planeeringuga on maaalale ette nähtud kuni kolm põhihoonet (elamu, pansionaat, konverentsihoone) ja kuni 17 abihoonet (saunad, kämpingud, tallid koduloomadele jmt). Krundi teenindamiseks on planeeritud uus mahasõit riigimaanteelt (11125 Perila–Jäneda tee) ja olemasoleva ristmiku ümberehitamine nõuetele vastavaks. Tegevuse elluviimine mõjutab Kõrvemaa piirkonna turismiteenuse ja puhkemajanduse kvaliteeti tuginedes piirkonna loodusressursile. Tegevus aitab luua eeldused turismi valdkonna tootearenduseks, mis on vajalik potentsiaalsete külastajate reisimotivatsiooni tekkeks.

Vastavalt PlanS § 87 lõikele 2 on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Arvamused edastada kirjalikult kas posti või elektronposti teel avaliku väljapaneku jooksul Anija Vallavalitsusele või e-posti aadressile inga.vainu@anija.ee

Vetla külas Söesauna maaüksusel algatati detailplaneering.

Anija Vallavolikogu 26.02.2018 otsusega nr 38 algatati Vetla küla Söesauna maaüksuse detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritav ala asub Anija vallas Vetla külas Perila-Jäneda maantee ääres Söesauna turismitalu maadel. Planeeringuala suurus ca 2,5 ha. Asendiskeem ja planeeringuala piir lisatud. Detailplaneeringu eesmärgiks on Söesauna maaüksuse kruntideks jaotamine, sihtotstarbe muutmine elamumaast valdavalt ärimaaks ja ehitusõiguse määramine turismitalu hoonestuse laiendamiseks. Vajadus: Olemasoleva turismitalu arenduse laiendamiseks on vaja muuta maa sihtotstarvet ja samuti suurendada lubatud hoonete arvu oma krundil enam kui Anija valla üldplaneeringus ette on nähtud. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub. Planeeritav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi ning võib kaasneda ainult väheoluline negatiivne keskkonnamõju.

Planeeritav maa-ala asub Maa-ameti kaardiserveri alusel Kõrvemaa maastikukaitseala piiranguvööndis. Planeeringualast läänepoole jääb III kategooria kaitsealuste liikide Epipactis helleborine`i (laialeheline neiuvaip), Neottia nidus-avis´i (pruunikas pesajuur), Huperzia selago´i (harilik ungrukold), Dactylorhiza fuchsii`i (vööthuul-sõrmkäpp) leiukoht ja Listera ovata´i (suur käopõll) leiukohad, põhjapoole jääb III kategooria kaitsealuse liigi Ficedula parva´i (väike-kärbsenäpp) leiukoht ja idapoole III kategooria kaitsealune liik Drycopus martius´i (musträhn) leiukoht. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ega selle mõju III kategooria kaitsealuste liikideni ei ulatu, seega mõju nimetatud leiukohtadele puudub. Planeeringuala kuulub Natura 2000 loodus- ja linnualade võrgustikku. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus, ruumiline ulatus, kestus ja sagedus ei ole eeldatavalt ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet, siis sellega seoses eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. Samuti ei sea tegevus ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Anija Vallavolikogu (F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald 74307).

Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsus, lähteseisukohad ning täiendavad kirjad ja skeemid on kättesaadavad Anija Vallavalitsuse veebilehel http://anija.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud. Vajadusel info inga.vainu@anija.ee.

Lähteseisukohtadele ettepanekute esitamise tähtaeg on 05.04.2018. 

Mustjõe külas Kõrtsi ja Suitsutare maaüksustel algatati detailplaneering.

Anija Vallavolikogu 6.10.2017 otsusega nr 320 algatati Anija valla Mustjõe küla Kõrtsi ja Suitsutare maaüksuste detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine detailplaneeringuga kavandatu elluviimise võimalikkuse kaalumiseks. Mustjõe Külaselts MTÜ (reg nr 80216872) esitas Anija Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu algatamiseks, mille alusel soovitakse puhkemajanduslikul eesmärgil Anija vallas Mustjõe külas Kõrtsi maaüksusele (katastritunnus 14001:001:0848) rajada pinnaspais. Lisaks planeeritakse Suitsutare  maaüksusele (katastritunnus 14001:003:0259) rajada turistidele hoone. Taotluse juurde lisatud selgituskirjas on detailplaneeringu eesmärk Mustjõe jõeorgu püsiva veesilma rajamine, täites samal ajal loodus- ja keskkonnakaitsealaseid nõudeid. Sealjuures planeeritakse silla rajamist teisel pool jõge asuvatele turismiatraktsioonidele ligipääsemiseks. Paisutusalale kavandatakse supluse ja veeturismiatraktsioonide võimaldamist ning lahendatakse maaküttekollektori asukoht. Anija Vallavalitsus on väljaandnud 15.03.2016 korralduse nr 2-3/117 „Detailplaneeringu algatamisest keeldumine" kaalutletud põhjendustega. Tegelikkuses on pais rajatud ca 2010.-l aastal. Väärteomenetlus on algatatud oktoobris 2015, mille kohaselt tuleb seadustamise võimatusel pais likvideerida. Tänaseks paisu likvideeritud ei ole, kuid veeelustik on muudetud. Käesoleva detailplaneeringu eesmärk on selgitada välja avaliku huvi olemasolu ja paisu likvideerimise võimalikud alternatiivid läbi keskkonnamõju strateegilise hindamise.Planeeritav ala asub Anija valla keskosas, mis on kaetud suures ulatuses riigimetsadega. Planeeritavaid alasid läbib Mustjõgi ja selle lammiala. Piirkond jääb suurematest teedest ja asustatud aladest eemale, lähim naaber asub ca 1,2 km kaugusel. Planeeritava ala suurus on ca 12 ha (Planeeritava ala piir lisatud). Võttes aluseks Planeerimisseaduse § 131 lõike 1 alusel sõlmitakse haldusleping huvitatud isikuga detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste väljaehitamiseks, mille kohaselt on kõikide kulude kandmise kohustus Huvitatud isikul. Planeeringuala ulatub metsateedeni, milliseid võib kasutada igaüks. Ehitusseadustiku § 93 lõike 2 alusel võib vajaduse korral sõlmida kokkulepped Riigimetsa korraldaja ja huvitatud isikul vahel metsatee kasutamiseks ja korrashoiu korraldamiseks. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lõike 1 punkti 1 alusel tuleb keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH) algatada kui strateegiline planeerimisdokument koostatakse põllumajanduse, metsanduse, kalanduse, energeetika, tööstuse, transpordi, jäätmekäitluse, veemajanduse, telekommunikatsiooni või turismi valdkonnas ja selle alusel kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust või kavandatav tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2–4 sätestatust. KeHJS § 6 lõike 1 punkti 21 alusel on olulise keskkonnamõjuga tegevus tundlikule suublale hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla püstitamine või selle rekonstrueerimine. Kuna kinnistule planeeritakse rajada pinnaspais, siis on tegevus  KeHJS § 6 lõike 1 punkti 21 alusel olulise keskkonnamõjuga tegevus ning tuleb algatada KSH. KeHJS § 35 lõike 2 alusel keskkonnamõju strateegiline hindamine algatatakse selle vajadust põhjendamata KeHJS § 33 lõikes 1 nimetatud strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise korral. Mustjõgi on avalikult kasutatav veekogu, millel on ehituskeeluvöönd 50 m ja piiranguvöönd 100 m. Paisu ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste ehitamine on ehitustegevus, mis on keelatud ehituskeeluvööndis. Vastavalt looduskaitseseaduse § 40 lõikele 4 saab ehituskeeluvööndit vähendada peale vastuvõetud detailplaneeringut Keskkonnaameti nõusolekul. Anija valla üldplaneeringu kohaselt jääb ala miljööväärtusega alale, kus detailplaneeringu kohustus kehtib äri-, tootmis- ja virgestusmaa arendamisel, rohkem kui ühe elamu ning sinna juurde kuuluva elamut teenindava abihoone rajamisel. Üldplaneeringus on määratud Mustjõe ehituskeeluvöönd 50 m ja piiranguvöönd 100 m. Käesoleva planeeringuga kavandatakse jõe ehituskeeluvööndi vähendamist. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Täiendav info Anija Vallavalitsuses, F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn või inga.vainu@ånija.ee.