Raudoja küla Jõeoru maaüksuse detailplaneeringu eelnõu on avalikustamisel

Anija Vallavalitsus korraldab Raudoja küla Jõeoru maaüksuse detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku 25.10.2018-26.11.2018. Detailplaneering algatati Anija Vallavolikogu 17.05.2018 otsusega nr 54. Planeeringuala asub Anija vallas Raudoja külas Jõeoru maaüksuse lõunapoolsel alal (katastritunnus 14001:001:1190). Jõeoru maaüksus on poolitatud Soodla jõega. Lisandub juurdepääsutee, mis jääb riigimetsa maale. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha. Detailplaneeringu eelnõu lahendusega on tehtud ettepanek ühe elamu ja selle abihoonete püstitamiseks. Kinnistu sihtotstarbe muutmist ja kruntideks jaotamist ei plaanitud. On tehtud ettepanek Soodla jõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks kuni 20 meetrini. Kavandatav tegevus järgib piirkonnas väljakujunenud külastruktuuri ning ei too kaasa olulisi keskkonnamõjusid. Planeeringu lahendusega saab tutvuda http://anija.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud või Anija Vallavalitsuses F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn. Vajadusel täiendav info inga.vainu@anija.ee või telefonil 5272963.

Kehras Aia tn 12 maaüksusel algatati detailplaneering kortermajade püstitamiseks

Anija Vallavalitsuse 23.01.2018 korraldusega nr 2-3/42 algatati Anija valla Kehra linna Aia tn 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kuni kolmeks korterelamu krundiks ja hoonete ehitusõiguse määramine Aia tn 12 maaüksusel (katastriüksus 14001:001:1121). Anija valla Kehra linna Aia tn 12 kinnistu asub kortermajade ja ühepereelamute vahelisel alal infrastruktuuriga kaetud piirkonnas. Varem on ala kasutusel olnud ühepereelamute ja aiamaadena. Tänaseks on hooned ja aiad lammutatud ning ala hooldatakse rohumaana. Planeeringuala moodustab lisaks Aia tn 12 maaüksusele piiriäärsed tänavad - Aia tänav ja Sõpruse väljaku tänav, kus tuleb arvestada nõuetekohase liikluskorraldusega. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8500 m2. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga määratud elamumaa juhtotstarbega detailplaneeringu kohustusega maale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Korraldusega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald, Harjumaa ja valla veebilehel www.anija.ee. Täiendav info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu 6199016, inga.vainu@anija.ee.

 

Anija Vallavolikogu 17.05.2018 otsusega nr 54 algatati Raudoja külas Jõeoru maaüksusel detailplaneering

Anija Vallavolikogu 17.05.2018 otsusega nr 54 algatati Raudoja külas Jõeoru maaüksusel detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine

Planeeringuala asub Anija vallas Raudoja külas Jõeoru maaüksuse lõunapoolsel alal (katastritunnus 14001:001:1190). Jõeoru maaüksus on poolitatud Soodla jõega. Lisandub juurdepääsutee, mis jääb riigimetsa maale. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha (skeem lisatud). Detailplaneeringu peamine eesmärk on ühe elamu ja selle abihoonete püstitamine. Kinnistu sihtotstarbe muutmist ja kruntideks jaotamist ei plaanita. Detailplaneeringu vajadus: Anija valla üldplaneeringu ja LKS kohaselt on maaüksusel ehituskeeluvöönd 50 m ja piiranguvöönd 100 m. Seega Jõeoru maaüksus jääb kogu ulatuses Soodla jõe ehituskeeluvööndisse ja ehituskeeluvööndi vähendamiseks tuleb koostada detailplaneering, mille menetluse käigus kaalutakse ehituskeeluvööndi vähendamise võimalikkust looduskaitseliselt. Arvestades, et kavandatav tegevus järgib piirkonnas väljakujunenud külastruktuuri, sobib ala hoonestamiseks ja ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemine on vajalik. Otsusega saab tutvuda www.anija.ee. Vajadusel täiendav info inga.vainu@ånija.ee.

Vetla külas Söesauna maaüksusel algatati detailplaneering.

Anija Vallavolikogu 26.02.2018 otsusega nr 38 algatati Vetla küla Söesauna maaüksuse detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritav ala asub Anija vallas Vetla külas Perila-Jäneda maantee ääres Söesauna turismitalu maadel. Planeeringuala suurus ca 2,5 ha. Asendiskeem ja planeeringuala piir lisatud. Detailplaneeringu eesmärgiks on Söesauna maaüksuse kruntideks jaotamine, sihtotstarbe muutmine elamumaast valdavalt ärimaaks ja ehitusõiguse määramine turismitalu hoonestuse laiendamiseks. Vajadus: Olemasoleva turismitalu arenduse laiendamiseks on vaja muuta maa sihtotstarvet ja samuti suurendada lubatud hoonete arvu oma krundil enam kui Anija valla üldplaneeringus ette on nähtud. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub. Planeeritav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi ning võib kaasneda ainult väheoluline negatiivne keskkonnamõju.

Planeeritav maa-ala asub Maa-ameti kaardiserveri alusel Kõrvemaa maastikukaitseala piiranguvööndis. Planeeringualast läänepoole jääb III kategooria kaitsealuste liikide Epipactis helleborine`i (laialeheline neiuvaip), Neottia nidus-avis´i (pruunikas pesajuur), Huperzia selago´i (harilik ungrukold), Dactylorhiza fuchsii`i (vööthuul-sõrmkäpp) leiukoht ja Listera ovata´i (suur käopõll) leiukohad, põhjapoole jääb III kategooria kaitsealuse liigi Ficedula parva´i (väike-kärbsenäpp) leiukoht ja idapoole III kategooria kaitsealune liik Drycopus martius´i (musträhn) leiukoht. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ega selle mõju III kategooria kaitsealuste liikideni ei ulatu, seega mõju nimetatud leiukohtadele puudub. Planeeringuala kuulub Natura 2000 loodus- ja linnualade võrgustikku. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus, ruumiline ulatus, kestus ja sagedus ei ole eeldatavalt ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet, siis sellega seoses eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. Samuti ei sea tegevus ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Anija Vallavolikogu (F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald 74307).

Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsus, lähteseisukohad ning täiendavad kirjad ja skeemid on kättesaadavad Anija Vallavalitsuse veebilehel http://anija.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud. Vajadusel info inga.vainu@anija.ee.

Lähteseisukohtadele ettepanekute esitamise tähtaeg on 05.04.2018. 

Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksustel algatati detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 23.01.2018 korraldusega nr 2-3/42 algatati Anija valla Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksuste osa detailplaneering. Anija valla Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksused asuvad endise aiandi kompleksi aladel Kehra linna vahetus läheduses. Planeeringuala moodustab osa Aiandi maaüksusest, osa Valge-Lavendli maaüksusest ja lisandub juurdepääsutee koridor. Planeeringuala suurus kokku ca 2 ha. Planeeringuala piir lisatud. Käesoleva planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine akende ja uste valmistamise tehase püstitamiseks ja selle teenindamiseks vajalike kommunikatsioonide lahendamine. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga määratud tootmismaa juhtotstarbega detailplaneeringu kohustusega maale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Kavandatakse tootmishoonet ehitisaluse pindalaga kuni 3000 m2. Tegevus on vähese müraga ja sobib elamu piirkonda. Liikluskoormuse suurenemisel, tuleb kaaluda uue juurdepääsutee rajamist riigimaanteelt 12 Kose-Jägala tee. Korraldusega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald, Harjumaa ja valla veebilehel www.anija.ee. Info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu 6199016, inga.vainu@anija.ee.

 

Soodla küla Päikese maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Anija Vallavolikogu 18.05.2017 otsusega nr 311 algatati Soodla küla Päikese maaüksuse detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine. Planeeringuala asub Anija vallas Soodla külas Päikese maaüksusel (katastritunnus 14001:002:2680) Soodla jõe ääres. Planeeringuala suurus on ca 0,9 ha. Detailplaneeringu eskiislahenduses on tehtud ettepanek ühe kinnistu sihtotstarbe muutmiseks ärimaaks ja ehitusõiguse määramiseks väiksematele majutusteenust pakkuvatele hoonetele. Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub 23.11.2017 – 26.12.2017. Eskiislahenduse ja lähteseisukohtadega saate tutvuda valla veebilehel http://anija.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud ja Anija Vallavalitsuses aadressil F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused esitada kirjalikult valla arhitekt-planeeringuspetsialisti e-postile inga.vainu@ånija.ee.

 

Mustjõe külas Kõrtsi ja Suitsutare maaüksustel algatati detailplaneering.

Anija Vallavolikogu 6.10.2017 otsusega nr 320 algatati Anija valla Mustjõe küla Kõrtsi ja Suitsutare maaüksuste detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine detailplaneeringuga kavandatu elluviimise võimalikkuse kaalumiseks. Mustjõe Külaselts MTÜ (reg nr 80216872) esitas Anija Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu algatamiseks, mille alusel soovitakse puhkemajanduslikul eesmärgil Anija vallas Mustjõe külas Kõrtsi maaüksusele (katastritunnus 14001:001:0848) rajada pinnaspais. Lisaks planeeritakse Suitsutare  maaüksusele (katastritunnus 14001:003:0259) rajada turistidele hoone. Taotluse juurde lisatud selgituskirjas on detailplaneeringu eesmärk Mustjõe jõeorgu püsiva veesilma rajamine, täites samal ajal loodus- ja keskkonnakaitsealaseid nõudeid. Sealjuures planeeritakse silla rajamist teisel pool jõge asuvatele turismiatraktsioonidele ligipääsemiseks. Paisutusalale kavandatakse supluse ja veeturismiatraktsioonide võimaldamist ning lahendatakse maaküttekollektori asukoht. Anija Vallavalitsus on väljaandnud 15.03.2016 korralduse nr 2-3/117 „Detailplaneeringu algatamisest keeldumine" kaalutletud põhjendustega. Tegelikkuses on pais rajatud ca 2010.-l aastal. Väärteomenetlus on algatatud oktoobris 2015, mille kohaselt tuleb seadustamise võimatusel pais likvideerida. Tänaseks paisu likvideeritud ei ole, kuid veeelustik on muudetud. Käesoleva detailplaneeringu eesmärk on selgitada välja avaliku huvi olemasolu ja paisu likvideerimise võimalikud alternatiivid läbi keskkonnamõju strateegilise hindamise.Planeeritav ala asub Anija valla keskosas, mis on kaetud suures ulatuses riigimetsadega. Planeeritavaid alasid läbib Mustjõgi ja selle lammiala. Piirkond jääb suurematest teedest ja asustatud aladest eemale, lähim naaber asub ca 1,2 km kaugusel. Planeeritava ala suurus on ca 12 ha (Planeeritava ala piir lisatud). Võttes aluseks Planeerimisseaduse § 131 lõike 1 alusel sõlmitakse haldusleping huvitatud isikuga detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste väljaehitamiseks, mille kohaselt on kõikide kulude kandmise kohustus Huvitatud isikul. Planeeringuala ulatub metsateedeni, milliseid võib kasutada igaüks. Ehitusseadustiku § 93 lõike 2 alusel võib vajaduse korral sõlmida kokkulepped Riigimetsa korraldaja ja huvitatud isikul vahel metsatee kasutamiseks ja korrashoiu korraldamiseks. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lõike 1 punkti 1 alusel tuleb keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH) algatada kui strateegiline planeerimisdokument koostatakse põllumajanduse, metsanduse, kalanduse, energeetika, tööstuse, transpordi, jäätmekäitluse, veemajanduse, telekommunikatsiooni või turismi valdkonnas ja selle alusel kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust või kavandatav tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2–4 sätestatust. KeHJS § 6 lõike 1 punkti 21 alusel on olulise keskkonnamõjuga tegevus tundlikule suublale hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla püstitamine või selle rekonstrueerimine. Kuna kinnistule planeeritakse rajada pinnaspais, siis on tegevus  KeHJS § 6 lõike 1 punkti 21 alusel olulise keskkonnamõjuga tegevus ning tuleb algatada KSH. KeHJS § 35 lõike 2 alusel keskkonnamõju strateegiline hindamine algatatakse selle vajadust põhjendamata KeHJS § 33 lõikes 1 nimetatud strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise korral. Mustjõgi on avalikult kasutatav veekogu, millel on ehituskeeluvöönd 50 m ja piiranguvöönd 100 m. Paisu ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste ehitamine on ehitustegevus, mis on keelatud ehituskeeluvööndis. Vastavalt looduskaitseseaduse § 40 lõikele 4 saab ehituskeeluvööndit vähendada peale vastuvõetud detailplaneeringut Keskkonnaameti nõusolekul. Anija valla üldplaneeringu kohaselt jääb ala miljööväärtusega alale, kus detailplaneeringu kohustus kehtib äri-, tootmis- ja virgestusmaa arendamisel, rohkem kui ühe elamu ning sinna juurde kuuluva elamut teenindava abihoone rajamisel. Üldplaneeringus on määratud Mustjõe ehituskeeluvöönd 50 m ja piiranguvöönd 100 m. Käesoleva planeeringuga kavandatakse jõe ehituskeeluvööndi vähendamist. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Täiendav info Anija Vallavalitsuses, F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn või inga.vainu@ånija.ee.

Kuusemäe küla Kuusemäe põik 1-4 maaüksuste detailplaneeringu eelnõu on avalikustamisel.

Anija Vallavalitsus korraldab Kuusemäe küla Kuusemäe põik maaüksuste detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku 21.09.2017- 23.10.2017. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Anija Vallavalitsuses aadressil F.R.Kreutzwaldi tn 6 Kehra linn ja digitaalselt http://anija.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud. Planeeritav ala asub Anija vallas Kuusemäe külas Kuusemäe tee ääres Kuusemäe põik 1, 1a, 2, 2a, 3,3a, 4 ja 4a maaüksustel. Planeeringuala piir nähtav joonistel. Planeeringuala suurus ca 10 ha. Detailplaneeringu lahenduses on tehtud ettepanek ehitusõiguse määramiseks kaheksa väikeelamu ja nende abihoonete ehitamiseks, maa sihtotstarbe määramiseks, kruntideks jaotamiseks ning töötatud välja ala teenindamiseks vajalikud tehnovõrgud ja rajatised. Rajatakse ühine puurkaev ja ühine juurdepääsutee servituudina. Planeeringualale avaliku kasutusega teed ei ole planeeritud. Arvamused detailplaneeringu lahenduse kohta esitada kirjalikult e-posti aadressile inga.vainu@anija.ee.

Soodla küla Päikese maaüksusel on algatatud detailplaneering majutushoonete rajamiseks.

Anija Vallavolikogu 18.05.2017 otsusega nr 311 algatati Soodla küla Päikese maaüksuse detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine. Planeeringuala asub Anija vallas Soodla külas Päikese maaüksusel (katastritunnus 14001:002:2680) Soodla jõe ääres. Planeeringuala suurus on ca 0,9 ha (skeem lisatud otsuse juurde), millest 2617 m² on metsamaa ning sihtotstarve on 100% elamumaa. Detailplaneeringu peamine eesmärk on kinnistu sihtotstarbe muutmine ärimaaks ja ehitusõiguse määramine kinnistul oleva elamu rekonstrueerimiseks majutusteenust pakkuvaks hooneks ning lisaks soovitakse sinna juurde rajada uusi hooneid, mis on seotud puhke- ja majutusteenuse pakkumisega. Detailplaneeringu vajadus: tegemist on turismialase ettevõtluse soodustamisega. Planeeringualal on juba olemasolevaid hooneid ning juurdepääs avalikult teelt. Kavandatav tegevus sobib piirkonda ja ala sobib väikese majutusettevõtte loomiseks. Detailplaneeringuga on planeeritud rajada uued hooned olemasolevale õuemaale v.a üks hoone, mis jääb osaliselt õuemaast väljaspoole. Lähtuvalt eeltoodust tehakse detailplaneeringuga ettepanek vähendada Soodla jõe ehituskeeluvööndit õuemaast osaliselt väljaspoole jääva hoone juures 10 meetrini Soodla jõest. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub. Planeeritav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi ning võib kaasneda ainult väheoluline negatiivne keskkonnamõju. Otsus kättesaadav Anija Vallavalitsuse dokumendiregistrist www.anija.ee. Vajadusel info valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt inga.vainu@ånija.ee, 6199016.

 

 

Kehra külas on algatatud Lepa maaükse detailplaneering

23.05.17

Anija Vallavalitsuse 23.05.2017 korraldusega nr 2-3/207 algatati Kehra külas Lepa maaüksuse detailplaneering. Lepa maaüksus asub Kehra linna läheduses hajaasusutsue ja tiheasustuse ülemineku piirkonnas Anija mnt ääres. Lepa maaüksuse suurus on 3,1 ha. Planeeringu vajadus tuleneb üldplaneeringust, mille kohaselt ala jääb detailplaneeringu kohustusega alale, juhtotstarbeks on määratud elamumaa. Käesoleva detailplaneeringu eesmärk on määrata ehitusõigus ca kuue ühepereelamu ehitamiseks ning teha ettepanek maa sihtotstarbe määramiseks ja kruntideks jaotamiseks. Lisaks töötatakse välja ala kasutamiseks vajalikud tingimused (heakorrastus, tehnovõrgud, juurdepääs jmt), samuti lahendatakse juurdepääsukoridor naaberkruntidele. Detailplaneeringu koostamiseks on vajalik topogeodeetiline alusuuring koos tehnovõrkudega. Keskkonnamõju hindamise algatamine ei ole kohustuslik kuna planeeringuga ei kavandata keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust. KeHJS § 33 lõike 2 puntkide 3 ja 4 alusel tuleb keskkonnamõju streetgilise hindamise (edaspidi KSH) algatamise vajalikkust kaaluda ja anda selle kohta eelhinnang, kui koostatakse detailplaneering planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punktis 1 või 3 sätestatud juhul või koostatakse detailplaneering, millega kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud valdkonda kuuluvat ja KeHJS § 6 lõike 4 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" (edaspidi määrus) nimetatud tegevust. Kavandatud detailplaneeringuga ei kavandata muuta Anija valla üldplaneeringut ehk tegemist ei ole detailplaneeringu koostamisega planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punktis 1 või 3 sätestatud juhul. Samuti ei kavandata detailplaneeringuga KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud valdkonda kuuluvat ja KeHJS § 6 lõike 4 alusel kehtestatud määruses (edaspidi määrus) nimetatud tegevusi. Täiendav info Anija Vallavalitsuses, F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn või inga.vainu@anija.ee

Anija külas algatati detailplaneering

3.05.17

Anija Vallavalitsuse 10.03.2017 korraldusega nr 93 algatati Risti maaüksuse detailplaneering.

 

Anija valla Anija küla Risti (katastritunnus 14001:001:0680) maaüksus asub Anija külas olemasolevate põllumajanduslike tootmisalade vahetus läheduses. Planeeringuala hõlmab ühe osa Risti maaüksusest ja juurdepääsutee avaliku teeni. Planeeringuala suurus ligikaudu 1 ha. Käesoleva planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine viljakuivati püstitamiseks. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga määratud tootmismaa juhtotstarbega detailplaneeringu kohustusega maale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Keskkonnamõju hindamise algatamine ei ole kohustuslik kuna planeeringuga ei kavandata keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust. KeHJS § 33 lõike 2 puntkide 3 ja 4 alusel tuleb keskkonnamõju streetgilise hindamise (edaspidi KSH) algatamise vajalikkust kaaluda ja anda selle kohta eelhinnang, kui koostatakse detailplaneering planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punktis 1 või 3 sätestatud juhul või koostatakse detailplaneering, millega kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud valdkonda kuuluvat ja KeHJS § 6 lõike 4 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" (edaspidi määrus) nimetatud tegevust. Kavandatud detailplaneeringuga ei kavandata muuta Anija valla üldplaneeringut ehk tegemist ei ole detailplaneeringu koostamisega planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punktis 1 või 3 sätestatud juhul. Kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõikes 2 punktis 1 nimetatud tegevuste loetellu, so põllumajandus. Määruse §-s 9 on välja toodud põllumajanduse valdkonna tegevused, mille korral peab kaaluma keskkonnamõjude hindamise algatamist, kuid viljakuivati rajamist nende tegevuste loetelus välja ei ole toodud. Planeeritava tegevusega ei ole ette näha kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ning kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Lähtudest eeltoodust ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine vajalik ning arvestades planeeritava tegevuse väikest mahtu ei ole vajalik koostada KeHJS § 6 lõikele 3 vastavat keskkonnamõjude eelhinnangut. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Anija Vallavalitsus (F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald 74307). Info inga.vainu@anija.ee.

Vikipalu külas Aavoja teel algatati detailplaneering

13.03.17

Vikipalu külas Aavoja teel algatati detailplaneering

Anija Vallavalitsus algatas 28.02.2017 korraldusega nr 82 Vikipalu küla Aavoja tee 17, 19 ja 21 maaüksuste detailplaneeringu. Maaüksuste asukoht on Vikipalu külas Aavoja oja põhja poolsel kaldal suvilate piirkonna vahetus läheduses. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,5 ha. Maa-alal kehtib Anija Vallavolikogu 26.03.2008.a otsusega nr 384 kehtestatud Vikipalu küla Mikuska maaüksuse detailplaneering. Käesoleva planeeringu eesmärk on hoonestusalade muutmine  ja ehitusõiguse suurendamine kolmel elamukrundil, et soodustada planeeringuala otstarbekamat kasutamist. Keskkonnamõju hindamise algatamine ei ole kohustuslik kuna planeeringuga ei kavandata keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust. KeHJS § 33 lõike 2 puntkide 3 ja 4 alusel tuleb keskkonnamõju streetgilise hindamise (edaspidi KSH) algatamise vajalikkust kaaluda ja anda selle kohta eelhinnang, kui koostatakse detailplaneering planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punktis 1 või 3 sätestatud juhul või koostatakse detailplaneering, millega kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud valdkonda kuuluvat ja KeHJS § 6 lõike 4 alusel kehtestatud määruses (edaspidi määrus) nimetatud tegevust. Kavandatud detailplaneeringuga ei kavandata muuta Anija valla üldplaneeringut ehk tegemist ei ole detailplaneeringu koostamisega planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punktis 1 või 3 sätestatud juhul. Samuti ei kavandata detailplaneeringuga KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud valdkonda kuuluvat ja KeHJS § 6 lõike 4 alusel kehtestatud määruses (edaspidi määrus) nimetatud tegevust. Eelpooltoodust tulenevalt ei ole KSH eelhinnangu koostamine ega KSH algatamine vajalik. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Anija Vallavalitsus (F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald 74307). Info arhitekt-planeeringuspetsialistilt inga.vainu@anija.ee.

Põhja tänava kortermajade detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

 

Anija Vallavalitsus korraldab Kehra linnas raudtee, Põhja, Mulla ja Salo tänavate ning Kose mnt 2a, 2b maaüksustega piirneva ala detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku 16.02.2017- 20.03.2017. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Anija Vallavalitsuses aadressil F.R.Kreutzwaldi tn 6 Kehra linn ja digitaalselt http://anija.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud.

Planeeringuala asub Kehra linnas reformimata maal ja jääb raudtee, Põhja, Mulla ja Salo tänavate ning Kose mnt 2a, 2b maaüksustega piirnevale alale. Planeeringuala suurus ligikaudu 10 ha. Piir nähtav lisatud joonistelt. Ala on suuremas osas kasutusel põllumaana ning osaliselt ebaregulaarselt hooldatavate aiamaade ja haljasalana.

Detailplaneeringu lahenduses on tehtud ettepanek ehitusõiguse määramiseks viie kortermaja, nelja ridaelamu ja ühe ärihoone ehitamiseks, maa sihtotstarbe määramiseks, kruntideks jaotamiseks ning töötatud välja ala kasutamiseks vajalikud tingimused (rekreatsioonialad, heakorrastus, tehnovõrgud, juurdepääs).

Detailplaneering on algatatud 21.01.2016 Anija Vallavolikogu otsusega nr 191. Planeerimisseaduse  kohaselt on küsitud lähteseisukohtadele ettepanekuid 13.12.2016 kirjaga nr 11-6/2144 ja 11-6/2122.

Võttes aluseks planeerimisseaduse § 82 lõike 5 teatame käesolevaga, et detailplaneeringu eelnõu on avalikule väljapanekule suunatud. Arvamused esitada kirjalikult e-posti aadressile inga.vainu@anija.ee.

 

 

Kuusemäe külas algatati Kuusemäe põik 1-4 maaüksuste detailplaneering

Anija Vallavolikogu 15.12.2016 otsusega nr 286 algatati Kuusemäe küla Kuusemäe põik maaüksuste detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine

Detailplaneeringu eesmärgiks on ala kruntideks jaotamine ja ehitusõiguse määramine kaheksa väikeelamu ja abihoonete ehitamiseks. Planeeringuga lahendatakse kõik elamukruntide teenindamiseks vajalikud tehnovõrgud ja rajatised. Planeeringualal kehtib Kuusemäe küla Kuusemäe maaüksuse detailplaneering, mis kehtestati Anija Vallavalitsuse 14.10.2008.a korraldusega nr 569 "Detailplaneeringu kehtestamine".

Planeeritav ala asub Anija vallas Kuusemäe külas Kuusemäe tee ääres Kuusemäe põik 1, 1a, 2, 2a, 3,3a, 4 ja 4a maaüksustel. Lisaks on haaratud Kuusemäe tee lõik ja Koplimäe maaüksus, et võimaldada alade ruumiliselt ja funktsionaalselt otstarbekat lahendamist. Planeeringuala suurus ca 10 ha. Asendiskeem ja planeeringuala piir lisatud.

Varasema detailplaneeringuga jagati ala kaheksaks maaüksuseks ning iga ehitustegevuseks planeeritud maaüksus (vähemalt 2 ha suurused) jagati kaheks katastriüksuseks, mille sihtotstarbeks sai ehitusõigusega elamumaa ja ehitusõiguseta maatulundusmaa. Piirkonnas on vajadus väiksemate elamukruntide järgi. Elamukrundid on võimalik kavandada ca 1 ha suurused tagades hoonete vahekaugused minimaalselt 50 m.

Planeeritav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi ning võib kaasneda ainult väheoluline negatiivne keskkonnamõju. Vastavalt Maa-ameti kaardiserverile (1.11.2016 seisuga) ei ole planeeringuala vahetus lähialas kaitstavaid loodusobjekte ega ka Natura 2000 võrgustiku ala. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus, ruumiline ulatus, kestus ja sagedus ei ole eeldatavalt ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet, siis sellega seoses eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. Samuti ei sea tegevus ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.

 

Vetla küla Matsimäe detailplaneeringu eskiisi arutelu

Anija Vallavalitsus korraldab Vetla küla Matsimäe maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu 17.01.2017 kell 18.00 Anija Vallavalitsuses, F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn. Koostatava detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse ja maakasutuse määramine planeeritavale puhkekülale ja pereelamule ning ala kujundamiseks vajalike tingimuste väljatöötamine (hoonestustingimused, arhitektuurinõuded, heakorrastus, teedevõrk, insenervõrgud). Vajadusel info Inga Vainu, inga.vainu@anija.ee, tel 5272963, 6199016.

 

Algatati Kehra linnas Põhja tänava kortermajade detailplaneering

Anija Vallavolikogu 21.01.2016 otsusega nr 191 „Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine (KSH) Kehra linnas raudtee, Põhja, Mulla ja Salo tänavate ning Kose mnt 2a, 2b maaüksustega piirneval alal.

Planeeringuala asukoht on Kehra linna keskuse vahetus läheduses tiheasustusalade vahel reformimata maad, mis on osaliselt kasutusel ebaühtlaselt kasutatavate aiamaadena ning suuremas osas lageda põllumaana. Linna edasise arengu jätkamiseks on vaja luua ruumiline terviklahendus arvestades eelkõige maa-ala otstarbeka, mõistliku ja säästliku maakasutuse põhimõtteid. Arvestades linnakeskuse vahetut lähedust ja piirkonna vajadusi on ala sobilik elamukvartali loomiseks.

Käesoleva detailplaneeringu eesmärk on määrata ehitusõigus kortermajade ehitamiseks, teha ettepanek maa sihtotstarbe määramiseks, kruntideks jaotamiseks ning töötada välja ala kasutamiseks vajalikud tingimused (rekreatsioonialad, heakorrastus, tehnovõrgud, juurdepääs).

Anija valla üldplaneeringu kohaselt on planeeringualal määratud maakasutuse sihtotstarbeks äri- ja büroohoonemaa. Detailplaneeringu alusel soovitakse maa sihtotstarbeks määrata elamu ja haljasala maa.

Planeeringuala suurus on ca 10 ha ning see asub Kehra linna keskmes, mida ümbritsevad nii raudtee-, äri-, tootmise-, elu- kui ka üldkasutatavad maad.

Uuringute vajadus: Uute eluruumide planeerimine eeldab kinnisvara uuringut antud piirkonna kohta. Keskkonnamõju hindamise vajadus puudub, kuna planeeritav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. 

Detailplaneering uue katlamaja püstitamiseks on algatatud

Anija Vallavalitsuse 14.09.2016 korraldusega nr 2-3/421 algatati Anija vallas Kehra linnas Välja tn 2 maaüksuse detailplaneering tootmishoone püstitamiseks ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Kehra linna Välja tänav 2 asub Kehra linna kesklinna läheduses, äri- ja tootmismaade piirkonnas. Välja tn 2 maaüksuse suurus on 6926 m2 (maa-ala piir lisatud) ning on kavandatud varasema detailplaneeringuga tootmismaaks. Tegemist on varasema planeeringu elluviimisega, et anda täpsustatud hoonestusõigus katlamaja ehitamiseks. Planeeritav tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lõike 1 alusel olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu, seega puudub keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus. 

Algatatud detailplaneeringud

21.12.16
Pillapalu küla Ojaallika maaüksuse detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

 

Anija vallavalitsus teatab, et Pillapalu küla Ojaallika detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu on avalikul väljapanekul 21.07.2016 – 22.08.2016. Selle aja jooksul on detailplaneering kättesaadav paberkandjal Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn ja digitaalselt http://anija.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused saata e-postile inga.vainu@anija.ee. Laekunud arvamuste arutamiseks toimub avalik arutelu 23.08.2016 kell 18 Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6.

Pillapalu külas Ojaallika maaüksuse detailplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Anija Vallavolikogu 17.03.2016 otsusega nr 214. Ojaallika maaüksus asub Pillapalu külas Jägala- Käravete maantee ääres Kõrvemaa suusa- ja matkakeskuse territooriumi serval. Planeeritava ala suurus ca 2 ha (planeeritava ala piir lisatud algatamise otsuse juurde). Planeeringu lahenduses on ette nähtud tiigi rajamine Rekka oja sängi kohale Ojaallika maaüksuse ulatuses. Tiigi kohalt kavandatakse likvideerida kõrghaljastus ning süvendada ja laiendada olemasoleva oja sängi. Planeeringuga on ettenähtud oja ümbritsevate nõlvade kujundamist ning mh kopratammi puhastamist Rekka ojal. Ühe puhkemaja rajamiseks on ette nähtud hoonestusala ja lahendatud on vajalikud tehnovõrgud. Tiigi kaldale on kavandatud liivaalusega supluskoht, millele on tagatud avalik juurdepääs külaelanikele ja külalistele. Planeeringus on näidatud oja ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek ja lahendatud muud seadusest tulenevad kitsendused.