Algatati Kehra linna Aia tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 16.10.2019 korraldusega nr 2-3/516 algatati Anija valla Kehra linna Aia tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on kinnisvaraturu nõudlusele vastava ja Kehra linna olemasoleva avaliku ruumiga sobituvate elamukruntide, haljastuse jm planeerimine ning planeeritavatele kruntidele kavandatavate elamute (nt ridaelamu, kahe korteriga elamu, üksikelamu) ehitusprojektide koostamise tingimuste ja muude tingimuste määramine sh kergliiklustee ja sellega külgneva kõrghaljastuse planeerimine Aia tn 2 maaüksusel (katastriüksus 14001:001:1116).

Anija valla Kehra linna Aia tn 2 kinnistu asub kortermajade ja ühepereelamute vahelisel alal infrastruktuuriga kaetud piirkonnas. Varem on ala kasutusel olnud ühepereelamute ja nende aiamaadena. Tänaseks on hooned ja aiad lammutatud ning ala hooldatakse rohumaana. Planeeringuala moodustab lisaks Aia tn 2 maaüksusele piiriäärsed tänavad –Aia tänav, Sõpruse väljaku tänav ja Laste tänav, kus tuleb arvestada nõuetekohase liikluskorraldusega. Planeeringuala suurus ligikaudu 8300 m2.

Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga määratud elamumaa juhtotstarbega detailplaneeringu kohustusega maale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule.

Korraldusega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald, Harjumaa ja valla dokumendiregistris http://avalik.amphora.ee/anijavv/index.aspx?type=12&id=226863. Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu 6199016, inga.vainu@anija.ee.

ALGATATI ANIJA VALLA AEGVIIDU ALEVI TELLISKIVI TN 4 MAAÜKSUSE JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Anija Vallavalitsuse 28.06.2019 korraldusega nr 2-3/332 algatati Anija valla Aegviidu alevi Telliskivi tn 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneering. Aegviidu alevi Telliskivi tn 4 kinnistu asub Aegviidu alevi põhjpoolses osas. Piirkonnas on nii väikeelamuid, laoplatse kui ka puidu töötlemise ettevõtteid. Vahetus läheduses asub riigimaantee ja automaattankla. Kinnistute vahelisi veoautode juurdepääsuteid kasutatakse naabritega ühiselt. Kinnistul asub puidu töötlemise ettevõtte juba aastakümneid. Hoonestuse laiendamiseks on vaja koostada detailplaneering, et luua tasakaalustatud ja kvaliteetse ehitatud keskkonna kujunemine, soodustades keskkonnahoidlikku ning majanduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutlikku arengut. Planeeringuala suurus 1,3 ha. Planeeringuala jääb Aegviidu valla üldplaneeringuga määratud tootmismaa juhtotstarbega detailplaneeringu kohustusega maale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Korraldusega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald, Harjumaa ja valla dokumendiregistris http://avalik.amphora.ee/anijavv/index.aspx?type=12&id=219206. Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu 6199016, inga.vainu@anija.ee.

Kehra linna Tselluloosi tn 2 ja Anija mnt 17 kinnistutel algatati detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 30.10.2018 korraldusega nr 2-3/601 algatati Anija valla Kehra linna Tselluloosi tn 2 ja Anija mnt 17 maaüksuste ja lähiala detailplaneering (asendiskeem korralduse juures). Detailplaneeringu eesmärk on tootmiskompleksi laienemiseks ehitusõiguse suurendamine Tselluloosi tn 2 kinnistul ja Anija mnt 17 jagamine kuni kolmeks tootmis või –ärimaa krundiks ning ehitusõiguse määramine. Anija valla Kehra linna Tselluloosi tn 2 (katastritunnusega 29001:001:0009) ja Anija mnt 17 (katastritunnusega 14001:001:1112) kinnistud asuvad Kehra linna põhja osas. Piirkond on segafunktisooniga. Naabruses asuvad kortermajad, ühiskondlikud hooned, põllu- ja metsamaad ning tootmismaad. Tegemist on metalli töötlemise ettevõttega, mis vajab tootmistegevuse laiendamiseks suuremat ehitusõigust ja kaasaegselt planeeritud tootmismaa krunte. Planeeringus tuleb käsitleda eelkõige tootmisega kaasnevat keskkonnamõju. Lahendada lähiala kergliiklusteed arvestades ühendust Kehra küla perspektiivse kergliiklusteega. Planeeringuala suurus ca 9 ha. Üldplaneeringu kohaselt jääb planeeringuala tootmismaa juhtotstarbega detailplaneeringu kohustusega alale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Planeeringu dokumentidega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald ja valla veebilehel https://anija.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud. Vajadusel info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu inga.vainu@anija.ee, tel 52 72 963.

Raudoja küla Jõeoru maaüksuse detailplaneeringu eelnõu on avalikustamisel

Anija Vallavalitsus korraldab Raudoja küla Jõeoru maaüksuse detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku 25.10.2018-26.11.2018. Detailplaneering algatati Anija Vallavolikogu 17.05.2018 otsusega nr 54. Planeeringuala asub Anija vallas Raudoja külas Jõeoru maaüksuse lõunapoolsel alal (katastritunnus 14001:001:1190). Jõeoru maaüksus on poolitatud Soodla jõega. Lisandub juurdepääsutee, mis jääb riigimetsa maale. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha. Detailplaneeringu eelnõu lahendusega on tehtud ettepanek ühe elamu ja selle abihoonete püstitamiseks. Kinnistu sihtotstarbe muutmist ja kruntideks jaotamist ei plaanitud. On tehtud ettepanek Soodla jõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks kuni 20 meetrini. Kavandatav tegevus järgib piirkonnas väljakujunenud külastruktuuri ning ei too kaasa olulisi keskkonnamõjusid. Planeeringu lahendusega saab tutvuda http://anija.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud või Anija Vallavalitsuses F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn. Vajadusel täiendav info inga.vainu@anija.ee või telefonil 5272963.

Vetla külas Söesauna maaüksusel algatati detailplaneering.

Anija Vallavolikogu 26.02.2018 otsusega nr 38 algatati Vetla küla Söesauna maaüksuse detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritav ala asub Anija vallas Vetla külas Perila-Jäneda maantee ääres Söesauna turismitalu maadel. Planeeringuala suurus ca 2,5 ha. Asendiskeem ja planeeringuala piir lisatud. Detailplaneeringu eesmärgiks on Söesauna maaüksuse kruntideks jaotamine, sihtotstarbe muutmine elamumaast valdavalt ärimaaks ja ehitusõiguse määramine turismitalu hoonestuse laiendamiseks. Vajadus: Olemasoleva turismitalu arenduse laiendamiseks on vaja muuta maa sihtotstarvet ja samuti suurendada lubatud hoonete arvu oma krundil enam kui Anija valla üldplaneeringus ette on nähtud. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub. Planeeritav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi ning võib kaasneda ainult väheoluline negatiivne keskkonnamõju.

Planeeritav maa-ala asub Maa-ameti kaardiserveri alusel Kõrvemaa maastikukaitseala piiranguvööndis. Planeeringualast läänepoole jääb III kategooria kaitsealuste liikide Epipactis helleborine`i (laialeheline neiuvaip), Neottia nidus-avis´i (pruunikas pesajuur), Huperzia selago´i (harilik ungrukold), Dactylorhiza fuchsii`i (vööthuul-sõrmkäpp) leiukoht ja Listera ovata´i (suur käopõll) leiukohad, põhjapoole jääb III kategooria kaitsealuse liigi Ficedula parva´i (väike-kärbsenäpp) leiukoht ja idapoole III kategooria kaitsealune liik Drycopus martius´i (musträhn) leiukoht. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ega selle mõju III kategooria kaitsealuste liikideni ei ulatu, seega mõju nimetatud leiukohtadele puudub. Planeeringuala kuulub Natura 2000 loodus- ja linnualade võrgustikku. Kuna kavandatava tegevuse mõju suurus, ruumiline ulatus, kestus ja sagedus ei ole eeldatavalt ümbritsevale keskkonnale ohtlik ega ületa keskkonna vastupanu- ning taastumisvõimet, siis sellega seoses eeldatav oluline keskkonnamõju puudub. Samuti ei sea tegevus ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Anija Vallavolikogu (F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald 74307).

Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsus, lähteseisukohad ning täiendavad kirjad ja skeemid on kättesaadavad Anija Vallavalitsuse veebilehel http://anija.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud. Vajadusel info inga.vainu@anija.ee.

Lähteseisukohtadele ettepanekute esitamise tähtaeg on 05.04.2018. 

Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksustel algatati detailplaneering

Anija Vallavalitsuse 23.01.2018 korraldusega nr 2-3/42 algatati Anija valla Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksuste osa detailplaneering. Anija valla Lehtmetsa küla Aiandi ja Valge-Lavendli maaüksused asuvad endise aiandi kompleksi aladel Kehra linna vahetus läheduses. Planeeringuala moodustab osa Aiandi maaüksusest, osa Valge-Lavendli maaüksusest ja lisandub juurdepääsutee koridor. Planeeringuala suurus kokku ca 2 ha. Planeeringuala piir lisatud. Käesoleva planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine akende ja uste valmistamise tehase püstitamiseks ja selle teenindamiseks vajalike kommunikatsioonide lahendamine. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga määratud tootmismaa juhtotstarbega detailplaneeringu kohustusega maale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Kavandatakse tootmishoonet ehitisaluse pindalaga kuni 3000 m2. Tegevus on vähese müraga ja sobib elamu piirkonda. Liikluskoormuse suurenemisel, tuleb kaaluda uue juurdepääsutee rajamist riigimaanteelt 12 Kose-Jägala tee. Korraldusega saab tutvuda Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald, Harjumaa ja valla veebilehel www.anija.ee. Info Anija valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt Inga Vainu 6199016, inga.vainu@anija.ee.

 

Mustjõe külas Kõrtsi ja Suitsutare maaüksustel algatati detailplaneering.

Anija Vallavolikogu 6.10.2017 otsusega nr 320 algatati Anija valla Mustjõe küla Kõrtsi ja Suitsutare maaüksuste detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine detailplaneeringuga kavandatu elluviimise võimalikkuse kaalumiseks. Mustjõe Külaselts MTÜ (reg nr 80216872) esitas Anija Vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu algatamiseks, mille alusel soovitakse puhkemajanduslikul eesmärgil Anija vallas Mustjõe külas Kõrtsi maaüksusele (katastritunnus 14001:001:0848) rajada pinnaspais. Lisaks planeeritakse Suitsutare  maaüksusele (katastritunnus 14001:003:0259) rajada turistidele hoone. Taotluse juurde lisatud selgituskirjas on detailplaneeringu eesmärk Mustjõe jõeorgu püsiva veesilma rajamine, täites samal ajal loodus- ja keskkonnakaitsealaseid nõudeid. Sealjuures planeeritakse silla rajamist teisel pool jõge asuvatele turismiatraktsioonidele ligipääsemiseks. Paisutusalale kavandatakse supluse ja veeturismiatraktsioonide võimaldamist ning lahendatakse maaküttekollektori asukoht. Anija Vallavalitsus on väljaandnud 15.03.2016 korralduse nr 2-3/117 „Detailplaneeringu algatamisest keeldumine" kaalutletud põhjendustega. Tegelikkuses on pais rajatud ca 2010.-l aastal. Väärteomenetlus on algatatud oktoobris 2015, mille kohaselt tuleb seadustamise võimatusel pais likvideerida. Tänaseks paisu likvideeritud ei ole, kuid veeelustik on muudetud. Käesoleva detailplaneeringu eesmärk on selgitada välja avaliku huvi olemasolu ja paisu likvideerimise võimalikud alternatiivid läbi keskkonnamõju strateegilise hindamise.Planeeritav ala asub Anija valla keskosas, mis on kaetud suures ulatuses riigimetsadega. Planeeritavaid alasid läbib Mustjõgi ja selle lammiala. Piirkond jääb suurematest teedest ja asustatud aladest eemale, lähim naaber asub ca 1,2 km kaugusel. Planeeritava ala suurus on ca 12 ha (Planeeritava ala piir lisatud). Võttes aluseks Planeerimisseaduse § 131 lõike 1 alusel sõlmitakse haldusleping huvitatud isikuga detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste väljaehitamiseks, mille kohaselt on kõikide kulude kandmise kohustus Huvitatud isikul. Planeeringuala ulatub metsateedeni, milliseid võib kasutada igaüks. Ehitusseadustiku § 93 lõike 2 alusel võib vajaduse korral sõlmida kokkulepped Riigimetsa korraldaja ja huvitatud isikul vahel metsatee kasutamiseks ja korrashoiu korraldamiseks. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 33 lõike 1 punkti 1 alusel tuleb keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH) algatada kui strateegiline planeerimisdokument koostatakse põllumajanduse, metsanduse, kalanduse, energeetika, tööstuse, transpordi, jäätmekäitluse, veemajanduse, telekommunikatsiooni või turismi valdkonnas ja selle alusel kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust või kavandatav tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2–4 sätestatust. KeHJS § 6 lõike 1 punkti 21 alusel on olulise keskkonnamõjuga tegevus tundlikule suublale hüdroelektrijaama, tammi, paisu või veehoidla püstitamine või selle rekonstrueerimine. Kuna kinnistule planeeritakse rajada pinnaspais, siis on tegevus  KeHJS § 6 lõike 1 punkti 21 alusel olulise keskkonnamõjuga tegevus ning tuleb algatada KSH. KeHJS § 35 lõike 2 alusel keskkonnamõju strateegiline hindamine algatatakse selle vajadust põhjendamata KeHJS § 33 lõikes 1 nimetatud strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamise korral. Mustjõgi on avalikult kasutatav veekogu, millel on ehituskeeluvöönd 50 m ja piiranguvöönd 100 m. Paisu ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste ehitamine on ehitustegevus, mis on keelatud ehituskeeluvööndis. Vastavalt looduskaitseseaduse § 40 lõikele 4 saab ehituskeeluvööndit vähendada peale vastuvõetud detailplaneeringut Keskkonnaameti nõusolekul. Anija valla üldplaneeringu kohaselt jääb ala miljööväärtusega alale, kus detailplaneeringu kohustus kehtib äri-, tootmis- ja virgestusmaa arendamisel, rohkem kui ühe elamu ning sinna juurde kuuluva elamut teenindava abihoone rajamisel. Üldplaneeringus on määratud Mustjõe ehituskeeluvöönd 50 m ja piiranguvöönd 100 m. Käesoleva planeeringuga kavandatakse jõe ehituskeeluvööndi vähendamist. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Täiendav info Anija Vallavalitsuses, F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn või inga.vainu@ånija.ee.

Kehra külas on algatatud Lepa maaükse detailplaneering

24.07.19

Anija Vallavalitsuse 23.05.2017 korraldusega nr 2-3/207 algatati Kehra külas Lepa maaüksuse detailplaneering. Lepa maaüksus asub Kehra linna läheduses hajaasusutsue ja tiheasustuse ülemineku piirkonnas Anija mnt ääres. Lepa maaüksuse suurus on 3,1 ha. Planeeringu vajadus tuleneb üldplaneeringust, mille kohaselt ala jääb detailplaneeringu kohustusega alale, juhtotstarbeks on määratud elamumaa. Käesoleva detailplaneeringu eesmärk on määrata ehitusõigus ca kuue ühepereelamu ehitamiseks ning teha ettepanek maa sihtotstarbe määramiseks ja kruntideks jaotamiseks. Lisaks töötatakse välja ala kasutamiseks vajalikud tingimused (heakorrastus, tehnovõrgud, juurdepääs jmt), samuti lahendatakse juurdepääsukoridor naaberkruntidele. Detailplaneeringu koostamiseks on vajalik topogeodeetiline alusuuring koos tehnovõrkudega. Keskkonnamõju hindamise algatamine ei ole kohustuslik kuna planeeringuga ei kavandata keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust. KeHJS § 33 lõike 2 puntkide 3 ja 4 alusel tuleb keskkonnamõju streetgilise hindamise (edaspidi KSH) algatamise vajalikkust kaaluda ja anda selle kohta eelhinnang, kui koostatakse detailplaneering planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punktis 1 või 3 sätestatud juhul või koostatakse detailplaneering, millega kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud valdkonda kuuluvat ja KeHJS § 6 lõike 4 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" (edaspidi määrus) nimetatud tegevust. Kavandatud detailplaneeringuga ei kavandata muuta Anija valla üldplaneeringut ehk tegemist ei ole detailplaneeringu koostamisega planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punktis 1 või 3 sätestatud juhul. Samuti ei kavandata detailplaneeringuga KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud valdkonda kuuluvat ja KeHJS § 6 lõike 4 alusel kehtestatud määruses (edaspidi määrus) nimetatud tegevusi. Täiendav info Anija Vallavalitsuses, F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn või inga.vainu@anija.ee