Soodla küla Päikese maaüksuse detailplaneering on vastu võetud

Anija Vallavolikogu 15.03.2018 otsusega nr 47 võeti vastu Soodla küla Päikese maaüksuse detailplaneering. Planeeringuala asub Anija vallas Soodla külas Päikese maaüksusel (katastritunnus 14001:002:2680) Soodla jõe ja Soodla tee vahelisel alal. Planeeringuala suurus on ca 0,9 ha. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek kinnistu sihtotstarbe muutmiseks ärimaaks ja määratud ehitusõigus kinnistul oleva elamu rekonstrueerimiseks majutusteenust pakkuvaks hooneks ning lisaks on planeeritud Soodla jõe äärde rajada 2 uut hoonet, milledest üks on mõeldud puhke- ja majutushooneks ning teine saunaks. Tegemist on turismialase ettevõtluse soodustamisega. Anija valla arengukavas ettevõtluse arendamise üheks tegevuseks on tingimuste loomine turismialase ettevõtluse tekkimiseks. Planeeringualal on juba olemasolevaid hooneid ning juurdepääs avalikult teelt. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek vähendada Soodla jõe ehituskeeluvööndit õuemaast osaliselt väljaspoole jääva hoone ja tuletõrjeveemahutite ulatuses 10 meetrini Soodla jõest. Planeeritava tegevusega ei kaasne olulisi kahjulikke tagajärgi. Samuti ei sea tegevus ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.04.2018 – 13.05.2018. Planeeringu lahenduse ja lähteseisukohtadega saate tutvuda valla veebilehel http://anija.kovtp.ee/vastuvõetud-detailplaneeringud ja Anija Vallavalitsuses aadressil F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust. Arvamused esitada kirjalikult valla arhitekt-planeeringuspetsialisti e-postile inga.vainu@ånija.ee.

Anija küla Risti maaüksuse detailplaneering teravilja laohoone püstitamiseks on vastuvõetud

 

Anija Vallavalitsuse 27.02.2018 korraldusega nr 122 võeti vastu Anija küla Risti maaüksuse detailplaneering. Anija valla Anija küla Risti (katastritunnus 14001:001:0680) maaüksus asub Anija külas olemasolevate põllumajanduslike tootmisalade vahetus läheduses. Planeeringuala hõlmab ühe osa Risti maaüksusest ja juurdepääsutee avaliku teeni. Planeeringuala suurus ligikaudu 1 ha. Käesoleva planeeringuga on määratud ehitusõigus teravilja laohoone püstitamiseks. Kavandatakse suure mahuga hoonet, mille lubatud hoonealune pind on 4500m2 ja kõrgus 16m. Suurim mõju on ruumiline. Kuna põllumajanduslik tootmistegevus on toimunud piirkonnas pidevalt, siis muid olulisi muudatusi planeeringu ellurakendamine kaasa ei too. Sihtotstarbe muutmist ja kruntideks jagamist ei kavandata. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga määratud tootmismaa juhtotstarbega detailplaneeringu kohustusega maale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Detailplaneering on kooskõlastatud vajalike valitsusasutustega ning on küsitud arvamust isikutelt, kelle õigusi planeering võib puudutada planeerimisseaduse § 133 lõike 1 kohaselt. Laekus üks ettepanek, mis on viidud planeeringusse sisse. Detailplaneering vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul 23.03.2018 – 09.04.2018 Anija Vallavalitsuses F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn ja elektrooniliselt http://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. Arvamused esitada e-postile inga.vainu@anija.ee.

 

Aegviidu alevi Uueveski tn 4 detailplaneering võeti vastu

Anija Vallavalitsuse 20.02.2018 korraldusega nr 2-3/11 võeti vastu Aegviidu alevi Uueveski tn 4 kinnistu detailplaneering. Aegviidu alevi Uueveski tn 4 kinnistu planeeringuala asub Aegviidu alevi Uueveski tänava ääres. Piirkond on valdavalt metsaaala, kuid kontaktvööndi kinnistud on osaliselt hoonestatud. Planeeritava kinnistu suurus on 4335 m2. Planeeringuga on lahendatud hoonestusala ühe puhkemaja ja abihoonete ehitamiseks. Samuti on lahendatud tehnovõrgud hoonete teenindamiseks. Kuna tegemist on puhkepiirkonnaga, siis ühe puhkehoone rajamine olulisi muudatusi kaasa ei too. Juurdepääs on tagatud avalikult kasutatavalt Uueveski teelt , mida tuleb planeeringuala ümbruses laiendada, et tagada operatiivmasinate juurdepääs. Vastavalt Aegviidu valla üldplaneeringule (kehtestatud Aegviidu Vallavolikogu 16.09.2002 otsusega nr 20) on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarve puhkemajutuse ja turismimaa. Tegemist on Aegviidu valla üldplaneeringu kohase detailplaneeringuga. Aegviidu alevi Uueveski tn 4 kinnistu detailplaneering algatati Aegviidu Vallavolikogu 20.09.2017 otsusega nr 27. Detailplaneering on kooskõlastatud vajalike asutustega ning koostamisse on kaasatud naaberkinnistute omanikud. Detailplaneeringu lahendus vastab õigusaktidele ja järgib valla ruumilise arengu eesmärke.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul 23.03.2018 – 09.04.2018 Anija Vallavalitsuses F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn ja elektrooniliselt http://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. Arvamused esitada e-postile inga.vainu@anija.ee.

 

Aegviidu alevi Jõe tn 14 kinnistu detailplaneering on vastu võetud.

 

Anija Vallavalitsuse 13.02.2018 korraldusega nr 2-3/97 võeti vastu Aegviidu alevi Jõe tn 14 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu ala asub Aegviidu alevis tiheasusutusala servaalal hoonestamata kinnistul. Piirneb metsaalaga ja elamumaadega. Planeeringuala suurus ca 2000 m2. Detailplaneeringu lahenduses on määratud ehitusõigus ja hoonestusala ühe elamu ja selle abihoonete püstitamiseks ning on lahendatud ehitiste teenindamiseks vajalikud rajatised. Olemasolev juurdepääs on tagatud Jõe tänavalt. Kuna tegemist on väikeelamute piirkonnaga, siis olulisi muudatusi ühe elamu püstitamine kaasa ei too. Järgib üldplaneeringut.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul 9.03.2018 – 23.03.2018 Anija Vallavalitsuses F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn ja elektrooniliselt http://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. Arvamused esitada e-postile inga.vainu@anija.ee.

Anija Vallavolikogu 18.01.2018 otsusega nr 27 võeti vastu Kuusemäe küla Kuusemäe põik maaüksuste detailplaneering

Kuusemäe küla Kuusemäe põik maaüksuste detailplaneeringu lahenduses on tehtud ettepanek ehitusõiguse määramiseks kaheksa väikeelamu ja nende abihoonete ehitamiseks, maa sihtotstarbe määramiseks, kruntideks jaotamiseks ning töötatud välja ala teenindamiseks vajalikud tehnovõrgud ja rajatised. Rajatakse ühine puurkaev ja ühine juurdepääsutee servituudina. Detailplaneering on kooskõlastatud vajalike asutustega. Planeeringu menetlusse on kaasatud kõik piirinaabrid. Detailplaneering vastab õigusaktidele. Planeeritav ala asub Anija vallas Kuusemäe külas Kuusemäe tee ääres Kuusemäe põik 1, 1a, 2, 2a, 3,3a, 4 ja 4a maaüksustel. Planeeringuala piir nähtav joonistel. Planeeringuala suurus ca 10 ha.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul 09.02.2018 - 12.03.2018 Anija Vallavalitsuses F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn ja elektrooniliselt http://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust, mis esitada kirjalikult e-postile inga.vainu@anija.ee.

 

Vikipalu küla Aavoja tee 17, 19 ja 21 maaüksuste detailplaneering võeti vastu.

Anija Vallavalitsus võttis vastu 31.10.2017 korraldusega nr 2-3/462 Vikipalu küla Aavoja tee 17, 19 ja 21 maaüksuste detailplaneeringu. Maaüksuste asukoht on Vikipalu külas Aavoja oja põhja poolsel kaldal suvilate piirkonna vahetus läheduses. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,5 ha. Planeering muudab kehtivat Mikuska detailplaneeringut. Planeeringu lahenduses on tehtud ettepanek hoonestusalade ja ehitusõiguse suurendamiseks kolmel elamukrundil. Juurdepääsutee on lahendatud varasema detailplaneeringuga ja on vajalik ka naaberkruntidele. Tee väljaehitamise kohustus on tee omanikul kaasates teised tee kasutajad. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulisi muudatusi võrreldes varasema planeeringuga kavandatavast. Alal kehtib varasem Mikuska planeering, mille kohaselt hoonestusalad on kaasaegsete õuealade kohta ebaotstarbekalt väikesed. Käesoleva planeeringuga tehakse ettepanek hoonestusalade suurendamiseks krundipiiridest 4 m ja juurdepääsuteest 20 m. Detailplaneering ei muuda üldplaneeringut. Detailplaneering on kooskõlastatud vajalike asutustega ning koostamisse on kaasatud naaberkinnistute omanikud. Detailplaneeringu lahendus vastab õigusaktidele ja järgib valla ruumilise arengu eesmärke.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul 23.11.2017 – 08.12.2017. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Anija Vallavalitsuses aadressil F.R.Kreutzwaldi tn 6 Kehra linn ja digitaalselt http://anija.kovtp.ee/vastuvõetud-detailplaneeringud. Arvamused esitada kirjalikult e-posti aadressile inga.vainu@anija.ee. 

Põhja tänava kortermajade detailplaneering on avalikustamisel

27.06.17

Anija Vallavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 315 võeti vastu detailplaneering Kehra linnas raudtee, Põhja, Mulla ja Salo tänavate ning Kose mnt 2a, 2b maaüksustega piirneval alal. Planeeringuala piir lisatud otsuse juurde planeeringu joonistele. Planeeringuala suurus ligikaudu 10 ha.
Kehra linnas raudtee, Põhja, Mulla ja Salo tänavate ning Kose mnt 2a, 2b maaüksustega piirneva ala detailplaneeringu lahendusega on määratud ehitusõigus ühe pereelamu, ühe ärihoone, viie kortermaja ja nelja ridaelamu ehitamiseks, samas on tehtud ettepanek maa sihtotstarvete määramiseks, kruntideks jaotamiseks ning töötatud välja ala kasutamiseks vajalikud tingimused (rekreatsioonialad, heakorrastus, tehnovõrgud, juurdepääs). Anija Vallavolikogu Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi, sest kavandatav tegevus ei ületa tegevuskoha keskkonnataluvust ega sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit, vara.
Kavandatavad muudatused võimaldavad luua ruumiliselt tervikliku elamukvartali olemasolevate põllumaade asemele Kehra linna keskuses. Detailplaneeringu elluviimise põhimõttena on, et juurdepääsuteed sh mahasõidud ja ristmikud ning tehnovõrgud kuni hoonete või rajatiste liitumispunktideni rajab piirkonna arendaja
Detailplaneeringu eelnõu on läbinud avaliku väljapaneku ning eelnõu on kooskõlastatud vajalike asutuste ja tehnovõrkude valdajatega, samuti on esitatud detailplaneeringu eelnõu arvamuse küsimiseks vajalikele isikutele vastavalt planeerimisseaduse § 127 lõigetele 1 ja 2. Koostatud detailplaneering vastab õigusaktidele ning on koostatud vastavuses valla ruumilise arengu eesmärkide ja lähteülesandega.
Anija Vallavalitsus teatab, et detailplaneering Kehra linnas raudtee, Põhja, Mulla ja Salo tänavate ning Kose mnt 2a, 2b maaüksustega piirneval alal on avalikul väljapanekul 20.07.2017 – 21.08.2017. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Anija Vallavalitsuses aadressil F.R.Kreutzwaldi tn 6 Kehra linn ja digitaalselt http://anija.kovtp.ee/vastuvõetud-detailplaneeringud. Arvamused esitada kirjalikult e-posti aadressile inga.vainu@anija.ee.

Anija Vallavalitsus võttis vastu detailplaneeringu Kehra linnas Välja tänav 2

8.05.17
Anija Vallavalitsuse 11.04.2017 korraldusega nr 2-3/138 võeti vastu Anija vallas Kehra linnas Välja tn 2 maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringuga on täpsustatud uue Kehra linna biokütusel toimiva katlamaja ehitamisõigus, arhitektuursed nõuded, liiklus- ja heakorra ning tehnokommunikatsioonide lahendamine. Katlamaja kolm puidukatelt planeeritakse võimsusega 4MW, 2MW ning 5,8 MW, kokku korraga töös olev võimsus 6 MW. Detailplaneering on kooskõlastatud vajalike asutustega ning vastab õigusaktidele ja linna ruumilise arengu eesmärkidele. Detailplaneering järgib üldplaneeringut. Detailplaneeringule võib esitada ettepanekuid ja vastuväiteid avaliku väljapaneku jooksul, mis toimub 26.04.2017-11.05.2017 kirjalikult Anija Vallavalitsusele (F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn) või e-posti teel inga.vainu@anija.ee.

Pillapalu küla Ojaallika maaüksuse detailplaneering on vastu võetud

21.12.16

Anija Vallavalitsus teatab, et Anija Vallavolikogu 20.10.2016 otsusega nr 273 on vastu võetud Anija valla Pillapalu küla Ojaallika maaüksuse detailplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Planeeringu avalik väljapanek toimub 17.11.2016 - 16.12.2016 Anija Vallavalitsuses, F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn ja Anija valla veebilehel http://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud.

Ojaallika maaüksus asub Pillapalu külas Jägala- Käravete maantee ääres Kõrvemaa suusa- ja matkakeskuse territooriumi serval. Planeeritava ala suurus ca 2 ha (planeeritava ala piir lisatud algatamise otsuse juurde). Planeeringu lahenduses on ette nähtud tiigi rajamine Rekka oja sängi kohale Ojaallika maaüksuse ulatuses. Tiigi kohalt kavandatakse likvideerida kõrghaljastus ning süvendada ja laiendada olemasoleva oja sängi. Planeeringuga on ettenähtud oja ümbritsevate nõlvade kujundamist ning muuhulgas kopratammi puhastamist Rekka ojal. Ühe puhkemaja rajamiseks on ette nähtud hoonestusala ja lahendatud on vajalikud tehnovõrgud. Tiigi kaldale on kavandatud liivakallas, millele on tagatud avalik juurdepääs külaelanikele ja külalistele puhke eesmärgil. Planeeringus on näidatud oja ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek null meetrini ja lahendatud muud seadusest tulenevad kitsendused.

Ettepanekud ja vastuväited planeeringu lahenduse kohta esitada Anija Vallavalitsusele või inga.vainu@anija.ee

Kaunissaare- Kehra kergliiklustee detailplaneering

23.05.17
Anija Vallavalitsuse 18.08.2015 korraldusega nr 2-3/334 on vastu võetud Anija vallas Kaunissaare-Kehra kergliiklustee detailplaneering. Planeeringu eesmärk on lahendada kergliiklustee täpne asukoht Kaunissaare hüdrosõlmest Kehra linnani, et tagada jalakäijate ja jalgratturite ohutus antud piirkonnas.
Planeeringuga on kavandatud ca 2 km pikkune kergliiklustee koridor algusega Kehra linna Aiandi tänavast lõppedes Kaunissaare hüdrosõlme juures. Lisaks on planeeringuga ette nähtud asukoht ühele puhkekohale, tehnovõrkude ümberpaigutamine või võimalusel kaitsmine, teekoridori jäävate puude likvideerimine.
Planeering on kooskõlastatud kõikide vajalike isikute ja ametitega, sh kõikide maaomanikega, kelle maad teekoridor läbib. Planeering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekuid.
Detailplaneering on avalikul väljapanekul 07.09.2015–21.09.2015 Anija Vallavalitsuses
F:R:Kreutzwaldi 6, Kehra. Sellele järgneb avalik arutelu 21.09.2015 kell 18. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka valla veebilehel http://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. 
Ettepanekud ja vastuväited saata posti teel või elektronpostiga inga.vainu@anija.ee
 

 

Vastuvõetud detailplaneeringud

23.05.17

Anija Vallavalitsuse 18.08.2015 korraldusega nr 2-3/334 on vastu võetud Anija vallas Kaunissaare-

Kehra kergliiklustee detailplaneering. Planeeringu eesmärk on lahendada kergliiklustee täpne 

asukoht Kaunissaare hüdrosõlmest Kehra linnani, et tagada jalakäijate ja jalgratturite ohutus antud 

piirkonnas. Planeeringuga on kavandatud ca 2 km pikkune kergliiklustee koridor algusega Kehra 

linna Aiandi tänavast lõppedes Kaunissaare hüdrosõlme juures. Lisaks on planeeringuga ette nähtud 

asukoht ühele puhke kohale, tehnovõrkude ümberpaigutamine või võimalusel kaitsmine, teekoridori 

jäävate puude likvideerimine. Planeering on kooskõlastatud kõikide vajalike isikute ja ametitega, sh 

kõikide maaomanikega, kelle maad teekoridor läbib. Planeering ei sisalda üldplaneeringu 

põhilahenduse muutmise ettepanekuid.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul 07.09.2015–21.09.2015 Anija Vallavalitsuses 

F:R:Kreutzwaldi 6, Kehra. Sellele järgneb avalik arutelu 21.09.2015 kell 18. Detailplaneeringuga on 

võimalik tutvuda ka valla veebilehel http://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. 

Ettepanekud ja vastuväited saata posti teel või elektronpostiga inga.vainu@anija.ee.

Anija Vallavalitsuse 19.05.2015 korraldusega nr 207 võeti vastu detailplaneering Alavere külas Alavere mõisa park maaüksusel. Planeeritava maaüksuse suurus on 7,54 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on maa-alale rahvaürituste ja vabaajaveetmise rajatiste planeerimine. Detailplaneeringuga on kavandatud pargiteede, vabaõhu ürituste, laululava, külakiige, piknikuplatside, spordiinventari ja lastemänguväljaku asukohad. Lisaks on tehtud ettepanek rajada loodusõpperajad ja säilitada väärtuslikum metsaala tervikliku looduskooslusena. Detailplaneeringule on korraldatud üks eskiisi avalik arutelu 28.08.2014 Alavere Rahvamajas. Detailplaneering on kooskõlastatud vajalike isikute ja ametitega ning vastab nõuetele.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul 11.06.2015 – 25.06.2015 Anija Vallavalitsuses, F:R:Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn II korrusel.. Avalik arutelu toimub 25.06.2015 kell 18.00 Alavere rahvamajas. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka valla veebilehel http://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult. Info Inga Vainu, arhitekt-planeeringuspetsialist, tel 6199016, inga.vainu@anija.ee

Alavere DP PÕHIJOONIS

Alavere DP TEHNOVÕRKUDE JOONIS

Alavere DP TUGIPLAAN

Seletuskiri alavere moisapargi DP 24 03 2015

 

Anija Vallavalitsuse 24.03.2015 korraldusega nr 127 võeti vastu Lilli küla Lilli tankla mü ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine ärihoone väljaehitamiseks. Lisaks ala kujundamiseks vajalike tingimuste väljatöötamine (heakorrastus, tehnovõrgud, arhitektuurinõuded). Planeeritava maaüksuse suurus on 1201 m2.

Detailplaneeringuga on kavandatud üks ärihoone õuealaga. Maa kruntideks jagamist ei kavandata. Planeeringulahenduse ellu rakendamine ei avalda ruumilist või keskkonna mõju. Muinsuskaitse, looduskaitse jm riiklikud kitsendused puuduvad. Detailplaneering on kooskõlastatud vajalike isikutega ja vastab nõuetele. Eskiisi avaliku arutelu korraldamine pole vajalik.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul 15.04.2015 – 29.04.2015 Anija Vallavalitsuses, F:R:Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn II korrusel.. Avalik arutelu toimub 30.04.2015 kell 18.00 Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka valla veebilehel http://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. Info Inga Vainu, arhitekt-planeeringuspetsialist, tel 6199016, inga.vainu@anija.ee

02 DP põhijoonis Lilli tankla

03 DP seletuskiri Lilli tankla 

 

Anija Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud Voose kõrtsi ja Uuetoa maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek kestab neli nädalat, so 13.11.2014 - 11.12.2014. Sellele järgnev avalik arutelu toimub 12.12.2014 kell 18.30 Voose rahvamajas. Varem välja kuulutatud kuupäeval avalikku arutelu ei toimu.Anija Vallavolikogu 23.10.2014 otsusega nr 108 võeti vastu Voose küla Voose kõrtsi maaüksuse, Uuetoa maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneering. Planeeritav maa-ala asub Anija valla Voose küla keskuses. Planeeringuala hõlmab Voose külas paiknevaid Voose kõrtsi ja Uuetoa maaüksusi ning nende lähiümbrust. Planeeringualasse lisandub ka liikluse planeerimiseks vajalikus mahus Voose-Paluküla, 11207 Paunküla-Vetla ja 11137 Alavere-Voose maanteed. Planeeritava maa-ala suurus on ca 4ha. Detailplaneeringuga on antud ehitusõigus ühe hoone ja selle juurde kuuluva parkimisala rajamiseks Voose kõrtsi maaüksusele ning nelja põhihoone ja 8 kõrvalhoone rajamiseks Uuetoa maaüksusele. Käesolevaga planeeritud alale kavandatakse peamiselt Eesti Ajaloo Hariduskeskuse teemapargi väljaehitamist. Lubatud hoonestuslaad on traditsiooniline viilkatustega hoonestus. Planeeringuga on antud põhimõtteline heakorrastuse, teedevõrgu ja insenervõrkude lahendus. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut elamumaa- ja ühiskondliku maa sihtotstarvete muutmise osas. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.11.2014-27.11.2014 ning sellele järgneb avalik arutelu 27.11.2014 kell 18.30 Voose Rahvamajas. Täiendav info inga.vainu@anija.ee.

DP Voose kõrts ja Uuetoa 19102014


Anija Vallavolikogu võttis vastu 18.09.2014 otsusega nr 102 Raudoja küla Saeveski maaüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringuga on määratud Raudoja külas Saeveski maaüksusel hoonestusõigus ühe pereelamu ja selle abihoonete rajamiseks ja tehtud ettepanek Soodla jõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Planeeringuga on ettenähtud traditsiooniline viilkatusega elamu ja selle kõrvalhooned. Detailplaneering sisaldab Anija valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut Soodla jõe ehituskeeluvööndi vähendamise osas 50 meetrilt 25 meetrile ja sihtotstarbe muutmise osas maatulundusmaast elamumaaks. Planeeritava ala suurus on ca 1,5 ha.

Detailplaneering on Planeerimisseaduse § 19 lg 4 alusel avalikul väljapanekul 18.06.2015 –16.07.2015 Anija Vallavalitsuses F:R:Kreutzwaldi 6, Kehra. Info inga.vainu@anija.ee, tel 619 9016.

SK saeveski DP

Saeveski dp põhijoonis 8.09.14


Anija Vallavalitsuse 04.02.2014. otsusega nr 79 võeti vastu Anija vallas Kehra linnas Keskuse 6 katastriüksuse (katastritunnus 29001:004:0041) 1,39 ha suurusele maa-alale koostatud detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava ala jagamine, automaattankla rajamine ning liikluskorralduse määramine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.02.-04.03.2014 Anija Vallavalitsuses (F.R. Kreutzwaldi 6 Kehra linn, ruum 209) ja Anija valla veebilehel www.anija.ee

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 05.03.2014 kell 18.00 Anija Vallavalitsuses (F.R. Kreutzwaldi 6 Kehra linn, ruum 211)