Põhja tänava kortermajade detailplaneering on avalikustamisel

27.06.17

Anija Vallavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 315 võeti vastu detailplaneering Kehra linnas raudtee, Põhja, Mulla ja Salo tänavate ning Kose mnt 2a, 2b maaüksustega piirneval alal. Planeeringuala piir lisatud otsuse juurde planeeringu joonistele. Planeeringuala suurus ligikaudu 10 ha.
Kehra linnas raudtee, Põhja, Mulla ja Salo tänavate ning Kose mnt 2a, 2b maaüksustega piirneva ala detailplaneeringu lahendusega on määratud ehitusõigus ühe pereelamu, ühe ärihoone, viie kortermaja ja nelja ridaelamu ehitamiseks, samas on tehtud ettepanek maa sihtotstarvete määramiseks, kruntideks jaotamiseks ning töötatud välja ala kasutamiseks vajalikud tingimused (rekreatsioonialad, heakorrastus, tehnovõrgud, juurdepääs). Anija Vallavolikogu Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi, sest kavandatav tegevus ei ületa tegevuskoha keskkonnataluvust ega sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit, vara.
Kavandatavad muudatused võimaldavad luua ruumiliselt tervikliku elamukvartali olemasolevate põllumaade asemele Kehra linna keskuses. Detailplaneeringu elluviimise põhimõttena on, et juurdepääsuteed sh mahasõidud ja ristmikud ning tehnovõrgud kuni hoonete või rajatiste liitumispunktideni rajab piirkonna arendaja
Detailplaneeringu eelnõu on läbinud avaliku väljapaneku ning eelnõu on kooskõlastatud vajalike asutuste ja tehnovõrkude valdajatega, samuti on esitatud detailplaneeringu eelnõu arvamuse küsimiseks vajalikele isikutele vastavalt planeerimisseaduse § 127 lõigetele 1 ja 2. Koostatud detailplaneering vastab õigusaktidele ning on koostatud vastavuses valla ruumilise arengu eesmärkide ja lähteülesandega.
Anija Vallavalitsus teatab, et detailplaneering Kehra linnas raudtee, Põhja, Mulla ja Salo tänavate ning Kose mnt 2a, 2b maaüksustega piirneval alal on avalikul väljapanekul 20.07.2017 – 21.08.2017. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Anija Vallavalitsuses aadressil F.R.Kreutzwaldi tn 6 Kehra linn ja digitaalselt http://anija.kovtp.ee/vastuvõetud-detailplaneeringud. Arvamused esitada kirjalikult e-posti aadressile inga.vainu@anija.ee.

Anija Vallavalitsus võttis vastu detailplaneeringu Kehra linnas Välja tänav 2

8.05.17
Anija Vallavalitsuse 11.04.2017 korraldusega nr 2-3/138 võeti vastu Anija vallas Kehra linnas Välja tn 2 maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringuga on täpsustatud uue Kehra linna biokütusel toimiva katlamaja ehitamisõigus, arhitektuursed nõuded, liiklus- ja heakorra ning tehnokommunikatsioonide lahendamine. Katlamaja kolm puidukatelt planeeritakse võimsusega 4MW, 2MW ning 5,8 MW, kokku korraga töös olev võimsus 6 MW. Detailplaneering on kooskõlastatud vajalike asutustega ning vastab õigusaktidele ja linna ruumilise arengu eesmärkidele. Detailplaneering järgib üldplaneeringut. Detailplaneeringule võib esitada ettepanekuid ja vastuväiteid avaliku väljapaneku jooksul, mis toimub 26.04.2017-11.05.2017 kirjalikult Anija Vallavalitsusele (F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn) või e-posti teel inga.vainu@anija.ee.

Pillapalu küla Ojaallika maaüksuse detailplaneering on vastu võetud

21.12.16

Anija Vallavalitsus teatab, et Anija Vallavolikogu 20.10.2016 otsusega nr 273 on vastu võetud Anija valla Pillapalu küla Ojaallika maaüksuse detailplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Planeeringu avalik väljapanek toimub 17.11.2016 - 16.12.2016 Anija Vallavalitsuses, F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn ja Anija valla veebilehel http://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud.

Ojaallika maaüksus asub Pillapalu külas Jägala- Käravete maantee ääres Kõrvemaa suusa- ja matkakeskuse territooriumi serval. Planeeritava ala suurus ca 2 ha (planeeritava ala piir lisatud algatamise otsuse juurde). Planeeringu lahenduses on ette nähtud tiigi rajamine Rekka oja sängi kohale Ojaallika maaüksuse ulatuses. Tiigi kohalt kavandatakse likvideerida kõrghaljastus ning süvendada ja laiendada olemasoleva oja sängi. Planeeringuga on ettenähtud oja ümbritsevate nõlvade kujundamist ning muuhulgas kopratammi puhastamist Rekka ojal. Ühe puhkemaja rajamiseks on ette nähtud hoonestusala ja lahendatud on vajalikud tehnovõrgud. Tiigi kaldale on kavandatud liivakallas, millele on tagatud avalik juurdepääs külaelanikele ja külalistele puhke eesmärgil. Planeeringus on näidatud oja ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek null meetrini ja lahendatud muud seadusest tulenevad kitsendused.

Ettepanekud ja vastuväited planeeringu lahenduse kohta esitada Anija Vallavalitsusele või inga.vainu@anija.ee

Kaunissaare- Kehra kergliiklustee detailplaneering

23.05.17
Anija Vallavalitsuse 18.08.2015 korraldusega nr 2-3/334 on vastu võetud Anija vallas Kaunissaare-Kehra kergliiklustee detailplaneering. Planeeringu eesmärk on lahendada kergliiklustee täpne asukoht Kaunissaare hüdrosõlmest Kehra linnani, et tagada jalakäijate ja jalgratturite ohutus antud piirkonnas.
Planeeringuga on kavandatud ca 2 km pikkune kergliiklustee koridor algusega Kehra linna Aiandi tänavast lõppedes Kaunissaare hüdrosõlme juures. Lisaks on planeeringuga ette nähtud asukoht ühele puhkekohale, tehnovõrkude ümberpaigutamine või võimalusel kaitsmine, teekoridori jäävate puude likvideerimine.
Planeering on kooskõlastatud kõikide vajalike isikute ja ametitega, sh kõikide maaomanikega, kelle maad teekoridor läbib. Planeering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekuid.
Detailplaneering on avalikul väljapanekul 07.09.2015–21.09.2015 Anija Vallavalitsuses
F:R:Kreutzwaldi 6, Kehra. Sellele järgneb avalik arutelu 21.09.2015 kell 18. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka valla veebilehel http://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. 
Ettepanekud ja vastuväited saata posti teel või elektronpostiga inga.vainu@anija.ee
 

 

Vastuvõetud detailplaneeringud

23.05.17

Anija Vallavalitsuse 18.08.2015 korraldusega nr 2-3/334 on vastu võetud Anija vallas Kaunissaare-

Kehra kergliiklustee detailplaneering. Planeeringu eesmärk on lahendada kergliiklustee täpne 

asukoht Kaunissaare hüdrosõlmest Kehra linnani, et tagada jalakäijate ja jalgratturite ohutus antud 

piirkonnas. Planeeringuga on kavandatud ca 2 km pikkune kergliiklustee koridor algusega Kehra 

linna Aiandi tänavast lõppedes Kaunissaare hüdrosõlme juures. Lisaks on planeeringuga ette nähtud 

asukoht ühele puhke kohale, tehnovõrkude ümberpaigutamine või võimalusel kaitsmine, teekoridori 

jäävate puude likvideerimine. Planeering on kooskõlastatud kõikide vajalike isikute ja ametitega, sh 

kõikide maaomanikega, kelle maad teekoridor läbib. Planeering ei sisalda üldplaneeringu 

põhilahenduse muutmise ettepanekuid.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul 07.09.2015–21.09.2015 Anija Vallavalitsuses 

F:R:Kreutzwaldi 6, Kehra. Sellele järgneb avalik arutelu 21.09.2015 kell 18. Detailplaneeringuga on 

võimalik tutvuda ka valla veebilehel http://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. 

Ettepanekud ja vastuväited saata posti teel või elektronpostiga inga.vainu@anija.ee.

Anija Vallavalitsuse 19.05.2015 korraldusega nr 207 võeti vastu detailplaneering Alavere külas Alavere mõisa park maaüksusel. Planeeritava maaüksuse suurus on 7,54 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on maa-alale rahvaürituste ja vabaajaveetmise rajatiste planeerimine. Detailplaneeringuga on kavandatud pargiteede, vabaõhu ürituste, laululava, külakiige, piknikuplatside, spordiinventari ja lastemänguväljaku asukohad. Lisaks on tehtud ettepanek rajada loodusõpperajad ja säilitada väärtuslikum metsaala tervikliku looduskooslusena. Detailplaneeringule on korraldatud üks eskiisi avalik arutelu 28.08.2014 Alavere Rahvamajas. Detailplaneering on kooskõlastatud vajalike isikute ja ametitega ning vastab nõuetele.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul 11.06.2015 – 25.06.2015 Anija Vallavalitsuses, F:R:Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn II korrusel.. Avalik arutelu toimub 25.06.2015 kell 18.00 Alavere rahvamajas. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka valla veebilehel http://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult. Info Inga Vainu, arhitekt-planeeringuspetsialist, tel 6199016, inga.vainu@anija.ee

Alavere DP PÕHIJOONIS

Alavere DP TEHNOVÕRKUDE JOONIS

Alavere DP TUGIPLAAN

Seletuskiri alavere moisapargi DP 24 03 2015

 

Anija Vallavalitsuse 24.03.2015 korraldusega nr 127 võeti vastu Lilli küla Lilli tankla mü ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine ärihoone väljaehitamiseks. Lisaks ala kujundamiseks vajalike tingimuste väljatöötamine (heakorrastus, tehnovõrgud, arhitektuurinõuded). Planeeritava maaüksuse suurus on 1201 m2.

Detailplaneeringuga on kavandatud üks ärihoone õuealaga. Maa kruntideks jagamist ei kavandata. Planeeringulahenduse ellu rakendamine ei avalda ruumilist või keskkonna mõju. Muinsuskaitse, looduskaitse jm riiklikud kitsendused puuduvad. Detailplaneering on kooskõlastatud vajalike isikutega ja vastab nõuetele. Eskiisi avaliku arutelu korraldamine pole vajalik.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul 15.04.2015 – 29.04.2015 Anija Vallavalitsuses, F:R:Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn II korrusel.. Avalik arutelu toimub 30.04.2015 kell 18.00 Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka valla veebilehel http://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. Info Inga Vainu, arhitekt-planeeringuspetsialist, tel 6199016, inga.vainu@anija.ee

02 DP põhijoonis Lilli tankla

03 DP seletuskiri Lilli tankla 

 

Anija Vallavalitsuse poolt välja kuulutatud Voose kõrtsi ja Uuetoa maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek kestab neli nädalat, so 13.11.2014 - 11.12.2014. Sellele järgnev avalik arutelu toimub 12.12.2014 kell 18.30 Voose rahvamajas. Varem välja kuulutatud kuupäeval avalikku arutelu ei toimu.Anija Vallavolikogu 23.10.2014 otsusega nr 108 võeti vastu Voose küla Voose kõrtsi maaüksuse, Uuetoa maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneering. Planeeritav maa-ala asub Anija valla Voose küla keskuses. Planeeringuala hõlmab Voose külas paiknevaid Voose kõrtsi ja Uuetoa maaüksusi ning nende lähiümbrust. Planeeringualasse lisandub ka liikluse planeerimiseks vajalikus mahus Voose-Paluküla, 11207 Paunküla-Vetla ja 11137 Alavere-Voose maanteed. Planeeritava maa-ala suurus on ca 4ha. Detailplaneeringuga on antud ehitusõigus ühe hoone ja selle juurde kuuluva parkimisala rajamiseks Voose kõrtsi maaüksusele ning nelja põhihoone ja 8 kõrvalhoone rajamiseks Uuetoa maaüksusele. Käesolevaga planeeritud alale kavandatakse peamiselt Eesti Ajaloo Hariduskeskuse teemapargi väljaehitamist. Lubatud hoonestuslaad on traditsiooniline viilkatustega hoonestus. Planeeringuga on antud põhimõtteline heakorrastuse, teedevõrgu ja insenervõrkude lahendus. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut elamumaa- ja ühiskondliku maa sihtotstarvete muutmise osas. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13.11.2014-27.11.2014 ning sellele järgneb avalik arutelu 27.11.2014 kell 18.30 Voose Rahvamajas. Täiendav info inga.vainu@anija.ee.

DP Voose kõrts ja Uuetoa 19102014


Anija Vallavolikogu võttis vastu 18.09.2014 otsusega nr 102 Raudoja küla Saeveski maaüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringuga on määratud Raudoja külas Saeveski maaüksusel hoonestusõigus ühe pereelamu ja selle abihoonete rajamiseks ja tehtud ettepanek Soodla jõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Planeeringuga on ettenähtud traditsiooniline viilkatusega elamu ja selle kõrvalhooned. Detailplaneering sisaldab Anija valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut Soodla jõe ehituskeeluvööndi vähendamise osas 50 meetrilt 25 meetrile ja sihtotstarbe muutmise osas maatulundusmaast elamumaaks. Planeeritava ala suurus on ca 1,5 ha.

Detailplaneering on Planeerimisseaduse § 19 lg 4 alusel avalikul väljapanekul 18.06.2015 –16.07.2015 Anija Vallavalitsuses F:R:Kreutzwaldi 6, Kehra. Info inga.vainu@anija.ee, tel 619 9016.

SK saeveski DP

Saeveski dp põhijoonis 8.09.14


Anija Vallavalitsuse 04.02.2014. otsusega nr 79 võeti vastu Anija vallas Kehra linnas Keskuse 6 katastriüksuse (katastritunnus 29001:004:0041) 1,39 ha suurusele maa-alale koostatud detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeritava ala jagamine, automaattankla rajamine ning liikluskorralduse määramine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.02.-04.03.2014 Anija Vallavalitsuses (F.R. Kreutzwaldi 6 Kehra linn, ruum 209) ja Anija valla veebilehel www.anija.ee

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 05.03.2014 kell 18.00 Anija Vallavalitsuses (F.R. Kreutzwaldi 6 Kehra linn, ruum 211)