« Tagasi

Põhja tänava kortermajade detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

 

Anija Vallavalitsus korraldab Kehra linnas raudtee, Põhja, Mulla ja Salo tänavate ning Kose mnt 2a, 2b maaüksustega piirneva ala detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku 16.02.2017- 20.03.2017. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Anija Vallavalitsuses aadressil F.R.Kreutzwaldi tn 6 Kehra linn ja digitaalselt http://anija.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud.

Planeeringuala asub Kehra linnas reformimata maal ja jääb raudtee, Põhja, Mulla ja Salo tänavate ning Kose mnt 2a, 2b maaüksustega piirnevale alale. Planeeringuala suurus ligikaudu 10 ha. Piir nähtav lisatud joonistelt. Ala on suuremas osas kasutusel põllumaana ning osaliselt ebaregulaarselt hooldatavate aiamaade ja haljasalana.

Detailplaneeringu lahenduses on tehtud ettepanek ehitusõiguse määramiseks viie kortermaja, nelja ridaelamu ja ühe ärihoone ehitamiseks, maa sihtotstarbe määramiseks, kruntideks jaotamiseks ning töötatud välja ala kasutamiseks vajalikud tingimused (rekreatsioonialad, heakorrastus, tehnovõrgud, juurdepääs).

Detailplaneering on algatatud 21.01.2016 Anija Vallavolikogu otsusega nr 191. Planeerimisseaduse  kohaselt on küsitud lähteseisukohtadele ettepanekuid 13.12.2016 kirjaga nr 11-6/2144 ja 11-6/2122.

Võttes aluseks planeerimisseaduse § 82 lõike 5 teatame käesolevaga, et detailplaneeringu eelnõu on avalikule väljapanekule suunatud. Arvamused esitada kirjalikult e-posti aadressile inga.vainu@anija.ee.