« Tagasi

Põhja tänava kortermajade detailplaneering on avalikustamisel

Anija Vallavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 315 võeti vastu detailplaneering Kehra linnas raudtee, Põhja, Mulla ja Salo tänavate ning Kose mnt 2a, 2b maaüksustega piirneval alal. Planeeringuala piir lisatud otsuse juurde planeeringu joonistele. Planeeringuala suurus ligikaudu 10 ha.
Kehra linnas raudtee, Põhja, Mulla ja Salo tänavate ning Kose mnt 2a, 2b maaüksustega piirneva ala detailplaneeringu lahendusega on määratud ehitusõigus ühe pereelamu, ühe ärihoone, viie kortermaja ja nelja ridaelamu ehitamiseks, samas on tehtud ettepanek maa sihtotstarvete määramiseks, kruntideks jaotamiseks ning töötatud välja ala kasutamiseks vajalikud tingimused (rekreatsioonialad, heakorrastus, tehnovõrgud, juurdepääs). Anija Vallavolikogu Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi, sest kavandatav tegevus ei ületa tegevuskoha keskkonnataluvust ega sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit, vara.
Kavandatavad muudatused võimaldavad luua ruumiliselt tervikliku elamukvartali olemasolevate põllumaade asemele Kehra linna keskuses. Detailplaneeringu elluviimise põhimõttena on, et juurdepääsuteed sh mahasõidud ja ristmikud ning tehnovõrgud kuni hoonete või rajatiste liitumispunktideni rajab piirkonna arendaja
Detailplaneeringu eelnõu on läbinud avaliku väljapaneku ning eelnõu on kooskõlastatud vajalike asutuste ja tehnovõrkude valdajatega, samuti on esitatud detailplaneeringu eelnõu arvamuse küsimiseks vajalikele isikutele vastavalt planeerimisseaduse § 127 lõigetele 1 ja 2. Koostatud detailplaneering vastab õigusaktidele ning on koostatud vastavuses valla ruumilise arengu eesmärkide ja lähteülesandega.
Anija Vallavalitsus teatab, et detailplaneering Kehra linnas raudtee, Põhja, Mulla ja Salo tänavate ning Kose mnt 2a, 2b maaüksustega piirneval alal on avalikul väljapanekul 20.07.2017 – 21.08.2017. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Anija Vallavalitsuses aadressil F.R.Kreutzwaldi tn 6 Kehra linn ja digitaalselt http://anija.kovtp.ee/vastuvõetud-detailplaneeringud. Arvamused esitada kirjalikult e-posti aadressile inga.vainu@anija.ee.