« Tagasi

Konkurss õppealajuhataja vaba ametikoha täitmiseks Kehra Lepatriinu lasteaias

KEHRA LASTEAED LEPATRIINU kuulutab välja konkursi õppealajuhataja vaba ametikoha täitmiseks 0,75 kohta.

Lasteaed Lepatriinu on mitmete aastakümnete vältel tõestanud oma elujõulisust. Meil töötab professionaalne, asjatundlik ning kutsealaselt pädev pedagoogiline personal, kes suudab luua tingimused kõikide laste arenguks. Lasteaia soodne asukoht, eemal tiheda liiklusega maanteest, on loonud turvalise keskkonna ja suurepärased võimalused õppe- ja kasvatustöö toimumiseks. Läheduses asuvad haljasalad, parkmets, kergliiklustee ja staadion võimaldavad õppe-kasvatustöö läbiviimisel kasutada mitmekesiseid võimalusi. Meie lasteaia lisaväärtuseks on turvaline ja avar õueala. 2016 aastal ehitati lasteaiale viilkatus ning renoveeriti maja. Paigaldati ventilatsiooni süsteem ning uuendati elektrisüsteemi.

Maailm meie ümber muutub, kuid peab olema midagi, mis jääb. Need on meie traditsioonid, mis kujundavad maine ja hoiavad oma maja tunnet. Lasteaias töötab oma ametit väärtustav, lapsi armastav, õpihimuline ja arenemisvõimeline personal. Lasteaia pedagoogide töö laste koolivalmiduse kujundamisel on olnud tulemuslik, seda iseloomustab positiivne tagasiside koolidelt, kuhu lapsed on asunud õppima.

Töö kirjeldus:

Õppealajuhataja korraldab lasteasutuses õppe-kasvatustegevust, algatab õppetegevuses tarvilikke uuendusi.
Õppealajuhataja tegeleb kavakindlalt õpetajaskonna töö hindamisega, metoodilise töö suunamise ja täiendkoolituse planeerimisega.
Õppealajuhataja missiooniks on tagada pedagoogilise personali kaudu koolieast noorematele lastele alushariduse omandamise.

Nõudmised kandidaadile:

  • Kõrgharidus ning pedagoogilised ja juhtimiskompetensid;
  • Hea suhtlemisoskus ja meeskonnatööoskus, analüüsi- ja planeerimisvõime;
  • Korrektne suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
  • Loominguline ja avatud mõtteviis;
  • Eesti keele oskus kõnes ja kirjas.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

  • Kirjalik avaldus;
  • CV
  • Kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendatavate dokumentide koopiad;
  • Motivatsioonikiri;
  • Konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

 

Tööle asumise aeg on 01. august 2017

Dokumendid palume esitada 17. juuliks 2017 e-posti aadressile lepatriinu@anija.ee

Lisainformatsioon: direktor Nelli Restov, tel.: 55562066