« Tagasi

Anija küla Risti maaüksuse detailplaneering teravilja laohoone püstitamiseks on vastuvõetud

 

Anija Vallavalitsuse 27.02.2018 korraldusega nr 122 võeti vastu Anija küla Risti maaüksuse detailplaneering. Anija valla Anija küla Risti (katastritunnus 14001:001:0680) maaüksus asub Anija külas olemasolevate põllumajanduslike tootmisalade vahetus läheduses. Planeeringuala hõlmab ühe osa Risti maaüksusest ja juurdepääsutee avaliku teeni. Planeeringuala suurus ligikaudu 1 ha. Käesoleva planeeringuga on määratud ehitusõigus teravilja laohoone püstitamiseks. Kavandatakse suure mahuga hoonet, mille lubatud hoonealune pind on 4500m2 ja kõrgus 16m. Suurim mõju on ruumiline. Kuna põllumajanduslik tootmistegevus on toimunud piirkonnas pidevalt, siis muid olulisi muudatusi planeeringu ellurakendamine kaasa ei too. Sihtotstarbe muutmist ja kruntideks jagamist ei kavandata. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga määratud tootmismaa juhtotstarbega detailplaneeringu kohustusega maale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Detailplaneering on kooskõlastatud vajalike valitsusasutustega ning on küsitud arvamust isikutelt, kelle õigusi planeering võib puudutada planeerimisseaduse § 133 lõike 1 kohaselt. Laekus üks ettepanek, mis on viidud planeeringusse sisse. Detailplaneering vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu eesmärkidele.

Detailplaneering on avalikul väljapanekul 23.03.2018 – 09.04.2018 Anija Vallavalitsuses F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn ja elektrooniliselt http://anija.kovtp.ee/vastuvoetud-detailplaneeringud. Arvamused esitada e-postile inga.vainu@anija.ee.