« Tagasi

Anija küla Risti maaüksuse detailplaneering on kehtestatud.

Anija Vallavalitsuse 12.04.2018 korraldusega nr 2-3/241 kehtestati Anija küla Risti maaüksuse detailplaneering. Anija vallas Anija külas Risti maaüksuse (katastritunnus 14001:001:0680) osa detailplaneeringuga on määratud ehitusõigus viljahoidla püstitamiseks. Kavandatud on suure mahuga hoone, mille lubatud hoonealune pind on 4500m2 ja kõrgus 16m. Suurim mõju on ruumiline. Kuna põllumajanduslik tootmistegevus on toimunud piirkonnas pidevalt, siis muid olulisi muudatusi planeeringu ellurakendamine kaasa ei too. Sihtotstarbe muutmist ja kruntideks jagamist ei kavandatud. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga määratud tootmismaa juhtotstarbega detailplaneeringu kohustusega maale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule.