Lille elamupiirkonna arendus

Anija Vallavalitsus kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise vallavara võõrandamiseks Lille elamupiirkonna arendamiseks.

 Pakkumise objekt:

Anija vallale kuuluvad  kaheksa kinnistut ühe tervikliku objektina pindalaga 66 457 m² Lille elamupiirkonna arendamiseks:

1.     kinnistu nr 9874802/98748, katastritunnus 29001:005:0080, pindala 52920 m²;

2.     kinnistu nr 338202/3382, katastritunnus 29001:005:0050, pindala 1067 m²;

3.     kinnistu nr 338502/3385, katastritunnus 29001:005:0060, pindala 1602 m²;

4.     kinnistu nr 333302/3333, katastritunnus 29001:005:0070, pindala 1600 m²;

5.     kinnistu nr 338602/3386, katastritunnus 29001:005:0010, pindala 2465 m²;

6.     kinnistu nr 338302/3383, katastritunnus 29001:005:0020, pindala 1832 m²;

7.     kinnistu nr 244002/2440, katastritunnus 29001:005:0030, pindala 2551 m²;

8.     kinnistu nr 338402/3384, katastritunnus 29001:005:0040, pindala 1880 m².

Pakkumine esitada hiljemalt 03.09.2018 kell 10.00 Anija Vallavalitsusele Kehra linn, F. R. Kreutzwaldi tn 6 kinnises ümbrikus märkides ümbrikule „Lille arendus" ja „Mitte avada enne 03.09.2018 kell 10.05". Pakkumine peab olema köidetud ja komplekteeritud allpool esitatud järjekorras ning olema varustatud sisukorraga. Pakkumise kõik lehed peavad olema allkirjastatud esindusõigusliku isiku poolt.

 

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. Avaldus pakkumises osalemise kohta, mis sisaldab:
  1. pakkuja juriidilist nime ja registrikoodi, asukohta ja esindaja kontaktandmeid;
  2. nõusolekut enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  3. kinnitus riiklike ja pakkuja asukohajärgsete kohalike maksude maksuvõlgnevuse puudumise kohta;
  4. kinnitus selle kohta, et pakkuja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust pakkumuse esitamise seisuga;
  5. numbrite ja sõnadega väljendatud pakkumise summa.
 2. Põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, kinnistute omandamiseks, esindajale selleks volituste andmiseks.
 3. Kinnitus, et pakkuja on nõus finantstagatise seadmisega.
 4. Kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena, on vajalik lisada esindamisõigust tõendav volikiri ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
 5. Olemasolul loetelu pakkuja poolt teostatud ühiste tehnovõrkudega elamupiirkonna arendustest Eesti Vabariigis (teostatud viimase 10 aasta jooksul).
 6. Pakkuja 2017. aasta bilanss ja kasumiaruanne.
 7. Pakkumise objekti kui terviku arendamise tegevusplaan koos ajakavaga, millest nähtuvad kavandatavad investeeringud etappide kaupa, nende orienteeruv maksumus ja valmimise tähtajad.
 8. Elamupiirkonna arendamise finantseerimisplaan.

 

PAKKUMISE TINGIMUSED:

Ostja kohustused:

 1) Lille elamupiirkonna arendamine peab toimuma vastavalt 1993. aastal koostatud „Kehra alevi elamurajooni ühepereelamute kvartali planeerimisprojektile" (Töö nr 40-93PR).

2) Detailplaneeringu kohaselt rajada 27 elamumaa sihtotstarbega katastriüksust, suurustega 1452  – 2596 m². Hoonestuse üldpind on kokku ca 8000 m² .

3) Elamupiirkonda projekteerida  3-5 erineva tüüpprojektiga eramuid, eesmärgiga saavutada arhitektuuriline ühtsus ja tasakaalustatud ruumiline areng.

4) Kinnistutele on lubatud ehitada ühepereelamuid ja kaksikelamuid. Hooned on ette nähtud viilkatusega (20 – 50º) sokli- või poolsoklikorrusega, soovitavalt ilma eraldiseisvate majandushooneteta, kompaktse ehitisena. Maksimaalne korruselisus kaks korrust.

5) Ostja on kohustatud moodustama oma kulul uued katastriüksused vastavalt detailplaneeringule.

6) Ostja on kohustatud ehitama oma kulul kinnistutele planeeringu järgsed tänavad. Tänavad ehitatakse koos vajalike rajatistega (truubid, mahasõidud kruntidele). Tänavad peavad olema kruusakattega, katte laius 4 m. Tänavaalusest maast moodustatakse omaette  transpordimaa sihtotstarbega katastriüksus ning antakse peale kruusakattega tee valmimist tasuta üle Anija vallale.

7) Ostja on kohustatud ehitama oma kulul kinnistutele planeeritud kanalisatsiooni- ja veetrassid kruntide liitumispunktidest kuni liitumiseni Kehra linna olemasolevate kanalisatsiooni- ja veetrassidega. Liitumistingimused väljastab OÜ Velko AV. Ostja vormistab kinnistute omanikega trassialuse maa isikliku kasutusõigusega koormamise lepingud OÜ Velko AV kasuks. Kanalisatsiooni- ja veetrassid antakse tasuta üle OÜ Velko AV-le.

8) Ostja on kohustatud ehitama oma kulul kinnistutel vajaliku sademevee- ja drenaaživõrgu.

9) Ostja on kohustatud ehitama kinnistutele elektrivõrgud vastavalt OÜ Elektrilevi tingimustele ja kokkulepetele.

10) Ostja on kohustatud rajama oma kulul tänavavalgustuse kaablite kanalisatsiooni ehk tagama valmiduse kaablite paigalduseks.

11) Ostja on kohustatud ehitama ja müüki panema esimesed 7 elamut koos kommunikatsioonidega kahe aasta jooksul ning täitma kõik punktides 5-10 nimetatud kohustused viie aasta jooksul.

12) Punktides 5-11 nimetatud kohustuse täitmiseks esitab ostja müüja kasuks finantstagatise eelläbirääkimistel kokkulepitavas summas ja vormis.

13) Müügilepingu sõlmimise ja vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud tasub ostja.

Müüja pädevuses olevate ülesannete täitmine:

14)  Müüjal on valmisolek peale punktides 5-10 nimetatud ostja kohustuste täitmist ehitada omal kulul ostja poolt rajatud kruusakattega tänavatele tolmuvaba katendi ja paigaldada vajalikud liikluskorraldusvahendid.

15)  Müüjal on valmisolek peale punktides 5-10 nimetatud ostja kohustuste täitmist ehitada omal kulul tänavavalgustus planeeringujärgsetele tänavatele.

Üldtingimused:

16)  Krundile ei väljastata ehitusluba elamu ehitamiseks enne kui on välja ehitatud krundi vee,- kanalisatsioonitrassid, elektrivarustus liitumispunktideni ja kruusakattega tänavad ning eelpool nimetatud rajatistele on väljastatud kasutusload.

17) Koos ostu-müügi lepinguga sõlmitakse ostja ja müüja vahel notariaalne kokkulepe punktides 5-11, 14-15 nimetatud kohustuste ja punktis 16 nimetatud tingimuse täitmiseks. Kokkulepe kantakse kinnistusraamatusse.

Asendiplaan

Läbiräägitavateks tingimusteks on ehituslikud tingimused, finantstagatise seadmine ning müüja pädevuses olevate ülesannete täitmine.

Objektiga on võimalik tutvuda kohapeal eelneval kokkuleppel.

Täiendav informatsioon Anija Vallavalitsuse arendusjuht Meeli Kuul, tel: 6199025 või 58200239,e-mail: meeli.kuul@anija.ee.