Uue katlamaja detailplaneering on kehtestatud

23.05.17

Anija Vallavalitsuse 23.05.2017 korraldusega nr 2-3/208 võeti vastu Anija vallas Kehra linnas Välja tn 2 maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringuga on täpsustatud Kehra linna biokütusel toimiva uue katlamaja ehitamisõigus, arhitektuursed nõuded, liiklus- ja heakorra ning tehnokommunikatsioonide lahendamine. Kaasaegse katlamaja rajamine võimaldab toota ökonoomsemalt soojusenergiat kaugküttevõrku. Detailplaneeringu elluviimisega kohalikule omavalitsusele lisakulusid ei kaasne. Kõik planeeritud tegevused viib ellu huvitatud isik vastavalt sõlmitud kokkuleppele. Uue katlamaja rajamine selleks ette nähtud tootmispiirkonda võimaldab likvideerida varasema katlamaja kaubanduspiirkonnas ja seega avaldab positiivset mõju linnakeskkonnale. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 26.04.2017-11.05.2017. Detailplaneeringule ettepanekuid ja vastuväiteid ei laekunud. Detailplaneering on kättesaadav Anija Vallavalitsuses, F.R.Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn või https://amphora1.carlsman.com/anijavv/index.aspx

Pillapalu küla Ojaallika maaüksuse detailplaneering on kehtestatud

30.03.17
Anija Vallavolikogu 23.03.2017 otsusega nr 300 on kehtestatud Anija valla Pillapalu küla Ojaallika maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringuga on planeeritud puhkemajanduslikul eesmärgil Rekka oja sängi kohale Ojaallika maaüksuse ulatuses tiik ning ehitusõigus puhkemaja rajamiseks. Tiigi rajamisega kaasneb kõrghaljastuse likvideerimine, olemasoleva oja süvendamine ja laiendamine Planeeringuga on ettenähtud oja ümbritsevate nõlvade kujundamist ning muuhulgas kopratammi puhastamist. Ühe puhkemaja rajamiseks on ette nähtud hoonestusala ja lahendatud on vajalikud tehnovõrgud. Tiigi kaldale on kavandatud liivakallas, millele on tagatud avalik juurdepääs külaelanikele ja külalistele. Keskkonnaamet on andnud nõusoleku oja ehituskeeluvööndi vähendamiseks null meetrini, mis hakkab kehtima planeeringu kehtestamisel.
Detailplaneeringu elluviimine muudab piirkonna konkurentsivõimelisemaks turismipiirkonnaks, loob küla elanikele mitmekesisemaid puhkevõimalusi. Lisakulusid kohalikule omavalitsusele ei kaasne. Kõik planeeritud tegevused viib ellu maaomanik. Detailplaneeringu elluviimisega kaasneb looduskeskkonna ümberkujundamine, mille lahendamisel on aluseks võetud keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Kehtestatud detailplaneeringud

Anija Vallavolikogu 29.10.2015 otsusega nr 178 kehtestati Raudoja küla Saeveski maaüksuse 
detailplaneering. Planeeringuga on ettenähtud ühepereelamu ja abihoonete rajamine. Planeeritav ala ca 1,5 ha. Keskkonnaamet on andnud oma nõusoleku Soodla jõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks hoonestusala ulatuses. Planeeringu kehtestamisel on läbitud kogu seadusjärgne menetlus. Detailplaneering võetakse aluseks edasisel projekteerimisel.


Anija Vallavalitsuse 30.06.2015 korraldusega nr 312 kehtestati detailplaneering Alavere külas Alavere mõisa park maaüksusel. Planeeritava maaüksuse suurus on 7,54 ha.

Avalikul väljapanekul ettepanekuid ja vastuväiteid ei laekunud. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli maa-alale rahvaürituste ja vabaajaveetmise rajatiste planeerimine. Eesmärk on täidetud.

Anija Vallavalitsus kehtestas 26.05.2015 korraldusega nr 235 detailplaneeringu Kaunissaare külas Teppani tee 1 kinnistul. Detailplaneeringu eesmärk oli hoonestusala suurendamine. Detailplaneeringuga on suurendatud hoonestusala Kaunissaare-Kiviloo tee suunas krundipiirist minimaalselt 20m. Planeeritud on ehitusõigus ühe ühepereelamu ja kolme abihoone rajamiseks. Lisaks on selgitatud Jägala-Pirita kanali ehituskeeluvööndit. Looduskaitseseadus ei määra ehituskeeluvööndit kanalitele. Planeerimisseaduse § 22 lg 1 alusel menetleti detailplaneeringut lihtsustatud korras. Kõik vajalikud kooskõlastused on esitatud. 

Anija Vallavolikogu otsusega 19.02.2015 nr 132 kehtestati Voose küla Voose kõrtsi maaüksuse, Uuetoa maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Voose kõrtsi maaüksusel ja osaliselt Uuetoa maaüksusel loodava Eesti Ajaloo Hariduskeskuse ehitiste ja rajatiste jaoks ehitus- ja hoonestusõiguse määramine ning ala kujundamiseks vajalike tingimuste väljatöötamine. Käesoleva planeeringu lahendusega on eesmärk täidetud. 
 
Anija Vallavalitsuse 20.06.2014 korraldusega nr 343 kehtestati detailplaneering Kehra linnas Keskuse tn 6 maaüksusel. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek kruntide jagamiseks, liikluskorralduse lahendamiseks ning määratud hoonestusõigus automaattankla ja ärihoone rajamiseks. Planeeritava ala suurus 1,39 ha.

Anija Vallavolikogu 23.01.2014 otsusega nr 40 kehtestati Anija vallas Rooküla külas Alo maaüksuse osale koostatud detailplaneering.
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli maa-ala jagamine, ühe krundi sihtotstarbe muutmine ja hoonestusõiguse määramine automaattankla rajamiseks ning liikluskorralduse määramine.