Kehtestatud detailplaneeringud

Anija Vallavolikogu 29.10.2015 otsusega nr 178 kehtestati Raudoja küla Saeveski maaüksuse 
detailplaneering. Planeeringuga on ettenähtud ühepereelamu ja abihoonete rajamine. Planeeritav ala ca 1,5 ha. Keskkonnaamet on andnud oma nõusoleku Soodla jõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks hoonestusala ulatuses. Planeeringu kehtestamisel on läbitud kogu seadusjärgne menetlus. Detailplaneering võetakse aluseks edasisel projekteerimisel.


Anija Vallavalitsuse 30.06.2015 korraldusega nr 312 kehtestati detailplaneering Alavere külas Alavere mõisa park maaüksusel. Planeeritava maaüksuse suurus on 7,54 ha.

Avalikul väljapanekul ettepanekuid ja vastuväiteid ei laekunud. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli maa-alale rahvaürituste ja vabaajaveetmise rajatiste planeerimine. Eesmärk on täidetud.

Anija Vallavalitsus kehtestas 26.05.2015 korraldusega nr 235 detailplaneeringu Kaunissaare külas Teppani tee 1 kinnistul. Detailplaneeringu eesmärk oli hoonestusala suurendamine. Detailplaneeringuga on suurendatud hoonestusala Kaunissaare-Kiviloo tee suunas krundipiirist minimaalselt 20m. Planeeritud on ehitusõigus ühe ühepereelamu ja kolme abihoone rajamiseks. Lisaks on selgitatud Jägala-Pirita kanali ehituskeeluvööndit. Looduskaitseseadus ei määra ehituskeeluvööndit kanalitele. Planeerimisseaduse § 22 lg 1 alusel menetleti detailplaneeringut lihtsustatud korras. Kõik vajalikud kooskõlastused on esitatud. 

Anija Vallavolikogu otsusega 19.02.2015 nr 132 kehtestati Voose küla Voose kõrtsi maaüksuse, Uuetoa maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Voose kõrtsi maaüksusel ja osaliselt Uuetoa maaüksusel loodava Eesti Ajaloo Hariduskeskuse ehitiste ja rajatiste jaoks ehitus- ja hoonestusõiguse määramine ning ala kujundamiseks vajalike tingimuste väljatöötamine. Käesoleva planeeringu lahendusega on eesmärk täidetud. 
 
Anija Vallavalitsuse 20.06.2014 korraldusega nr 343 kehtestati detailplaneering Kehra linnas Keskuse tn 6 maaüksusel. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek kruntide jagamiseks, liikluskorralduse lahendamiseks ning määratud hoonestusõigus automaattankla ja ärihoone rajamiseks. Planeeritava ala suurus 1,39 ha.

Anija Vallavolikogu 23.01.2014 otsusega nr 40 kehtestati Anija vallas Rooküla külas Alo maaüksuse osale koostatud detailplaneering.
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli maa-ala jagamine, ühe krundi sihtotstarbe muutmine ja hoonestusõiguse määramine automaattankla rajamiseks ning liikluskorralduse määramine.