« Tagasi

Soodla küla Päikese maaüksusel on algatatud detailplaneering majutushoonete rajamiseks.

Anija Vallavolikogu 18.05.2017 otsusega nr 311 algatati Soodla küla Päikese maaüksuse detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamine. Planeeringuala asub Anija vallas Soodla külas Päikese maaüksusel (katastritunnus 14001:002:2680) Soodla jõe ääres. Planeeringuala suurus on ca 0,9 ha (skeem lisatud otsuse juurde), millest 2617 m² on metsamaa ning sihtotstarve on 100% elamumaa. Detailplaneeringu peamine eesmärk on kinnistu sihtotstarbe muutmine ärimaaks ja ehitusõiguse määramine kinnistul oleva elamu rekonstrueerimiseks majutusteenust pakkuvaks hooneks ning lisaks soovitakse sinna juurde rajada uusi hooneid, mis on seotud puhke- ja majutusteenuse pakkumisega. Detailplaneeringu vajadus: tegemist on turismialase ettevõtluse soodustamisega. Planeeringualal on juba olemasolevaid hooneid ning juurdepääs avalikult teelt. Kavandatav tegevus sobib piirkonda ja ala sobib väikese majutusettevõtte loomiseks. Detailplaneeringuga on planeeritud rajada uued hooned olemasolevale õuemaale v.a üks hoone, mis jääb osaliselt õuemaast väljaspoole. Lähtuvalt eeltoodust tehakse detailplaneeringuga ettepanek vähendada Soodla jõe ehituskeeluvööndit õuemaast osaliselt väljaspoole jääva hoone juures 10 meetrini Soodla jõest. Keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub. Planeeritav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi ning võib kaasneda ainult väheoluline negatiivne keskkonnamõju. Otsus kättesaadav Anija Vallavalitsuse dokumendiregistrist www.anija.ee. Vajadusel info valla arhitekt-planeeringuspetsialistilt inga.vainu@ånija.ee, 6199016.