« Tagasi

Kuulutame välja eelläbirääkimistega enampakkumise rentniku leidmiseks Anija külas asuvale Kooli kinnistule

Pakkumuse objekt:

Kooli kinnistu registriosa nr 13213402, katastritunnusega 14001:001:0521, sihtotstarbega üldkasutatav maa, suurusega kuni 70 000 m2 vastavalt lisatud asendiplaanile.

Pakkumus esitada hiljemalt 29.09.2017 kell 10.00 Anija Vallavalitsusele aadressile Kehra linn, F. R. Kreutzwaldi tn 6 kinnises ümbrikus, märkides ümbrikule „Kooli kinnistu, Anija" ja „Mitte avada enne 29.09.2017 kell 10.00" või elektrooniliselt e-posti aadressile ingeldrin.aug@anija.ee. Pakkumus peab olema komplekteeritud allpool esitatud järjekorras ning olema varustatud sisukorraga. Paberkandjal esitatud pakkumuse kõik lehed peavad olema allkirjastatud esindusõigusliku isiku poolt. Elektrooniliselt esitatud pakkumus peab olema esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud digitaalselt.

Täiendav informatsioon Anija Vallavalitsuse arendusjuht Ingeldrin Aug, tel: 6199025 või 5125246, e-mail: ingeldrin.aug@anija.ee.

Pakkumus peab sisaldama järgmiseid andmeid:

1.    Avaldus pakkumuses osalemise kohta, mis sisaldab:

1.1. pakkuja nime, isiku või registrikoodi, asukohta või elukohta ning esindaja kontaktandmeid;

1.2. nõusolekut enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;

1.3. kinnitus riiklike maksude maksuvõlgnevuse puudumise kohta;

1.4. kinnitus selle kohta, et pakkuja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust pakkumuse esitamise seisuga;

1.5. igakuise renditasu pakkumuse summa, väljendatud numbrite ja sõnadega.

2.    Selgitus rendile võetava ala kasutamise eesmärgi kohta.

3.    Maa kasutamise skeem, kus on märgitud renditava ala suurus ja paiknemine kinnistul.

4.    Juriidilisel isikul põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, kinnistu rendile võtmiseks, esindajale selleks volituste andmiseks. 

5.    Füüsilisel isikul isikut tõendava dokumendi koopia ning esindamise puhul esindusõigust tõendav notariaalses vormis volikiri ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.

6.    Kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena, lisada esindamisõigust tõendav volikiri ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia. 

Tingimused:

1.    Maa kasutamise eesmärk on Anija mõisakompleksi teenindamine

2.    Rentnikuga sõlmitakse leping tähtajaga 30 aastat

3.    Rendile võib võtta maad osaliselt

Läbiräägitavateks lisatingimusteks on ehituslikud tingimused, keskkonnaalased tingimused, rendi tasumise viis ja renditava maa suurus.