« Tagasi

Anija Vallavalitsus teatab Anija valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemustest

Anija vald korraldas vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) §82 üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajavahemikul 27.02.-27.03.2017. Avalikule väljapanekule järgnevalt toimusid avalikud arutelud Anija mõisas, Alavere rahvamajas ja Kehra rahvamajas. Avalikel aruteludel osalemine oli väga tagasihoidlik.

Eelnõude avalikul väljapanekul esitati kirjalikke arvamusi ametkondadelt ja naaberomavalitsustelt. Kokku laekus 10 kirja. Arvamused sisaldasid üldplaneeringu osas eelkõige ettepanekuid maakasutuse juhtotstarbe, maa-alade kasutus- ja ehitustingimuste, riigikaitseliste ehitiste ja nende piiranguvööndite, joonisel kajastatavate alusandmete täpsustamist. Aruande osas eelkõige viidete täpsustamisest. Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehakse (põhjendatud juhtudel) üldplaneeringus ja KSH aruande eelnõus vajalikud muudatused. Sellele järgnevalt esitatakse eelnõud kooskõlastamiseks PlanS § 76 lõikes 1 nimetatud asutustele. PlanS § 76 lõikes 2 nimetatud isikuid ja asutusi teavitatakse võimalusest esitada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust.