« Tagasi

Anija Vallavalitsuse 10.03.2017 korraldusega nr 93 algatati Risti maaüksuse detailplaneering

Anija valla Anija küla Risti (katastritunnus 14001:001:0680) maaüksus asub Anija külas olemasolevate põllumajanduslike tootmisalade vahetus läheduses. Planeeringuala hõlmab ühe osa Risti maaüksusest ja juurdepääsutee avaliku teeni. Planeeringuala suurus ligikaudu 1 ha. Käesoleva planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine viljakuivati püstitamiseks. Planeeringuala jääb Anija valla üldplaneeringuga määratud tootmismaa juhtotstarbega detailplaneeringu kohustusega maale. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Keskkonnamõju hindamise algatamine ei ole kohustuslik kuna planeeringuga ei kavandata keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust. KeHJS § 33 lõike 2 puntkide 3 ja 4 alusel tuleb keskkonnamõju streetgilise hindamise (edaspidi KSH) algatamise vajalikkust kaaluda ja anda selle kohta eelhinnang, kui koostatakse detailplaneering planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punktis 1 või 3 sätestatud juhul või koostatakse detailplaneering, millega kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud valdkonda kuuluvat ja KeHJS § 6 lõike 4 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu" (edaspidi määrus) nimetatud tegevust. Kavandatud detailplaneeringuga ei kavandata muuta Anija valla üldplaneeringut ehk tegemist ei ole detailplaneeringu koostamisega planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punktis 1 või 3 sätestatud juhul. Kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõikes 2 punktis 1 nimetatud tegevuste loetellu, so põllumajandus. Määruse §-s 9 on välja toodud põllumajanduse valdkonna tegevused, mille korral peab kaaluma keskkonnamõjude hindamise algatamist, kuid viljakuivati rajamist nende tegevuste loetelus välja ei ole toodud. Planeeritava tegevusega ei ole ette näha kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ning kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Lähtudest eeltoodust ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine vajalik ning arvestades planeeritava tegevuse väikest mahtu ei ole vajalik koostada KeHJS § 6 lõikele 3 vastavat keskkonnamõjude eelhinnangut. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Anija Vallavalitsus (F.R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald 74307). Info inga.vainu@anija.ee.