« Tagasi

Anija valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek

Anija valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek

Anija vald korraldab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) §82 üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku ajavahemikul 27.02.-27.03.2017. Avaliku väljapaneku ajal saab üldplaneeringu ja KSH eelnõuga tutvuda elektrooniliselt valla veebilehel http://anija.kovtp.ee/uldplaneering Koostatav Anija valla üldplaneering ning paberkandjal Anija vallamajas, Alavere rahvamajas ja Anija mõisas tööpäeviti tööaja jooksul.

Avalikule väljapanekule järgnevalt toimuvad avalikud arutelud: Anija mõisas 5.aprillil, Alavere rahvamajas 6. aprillil ja Kehra rahvamajas 7. aprillil. Arutelud algavad kell 18.00.

 

Anija Vallavolikogu algatas valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise 21.08.2015 otsusega nr 155. Üldplaneeringuga hõlmatav ala on kogu Anija valla territoorium.

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilistest vajadustest lähtuvalt planeerimisseaduse § 75 toodud ülesannete lahendamine - ruumilise arengu põhimõtete kujundamine; planeeringuala kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste määramine; maakasutuse juhtotstarbe määramine; infrastruktuuriga seotud küsimuste lahendamiseks suuniste andmine jt valla arenguks oluliste ülesannete lahendamine.

Üldplaneeringuga juba väljakujunenud asustusstruktuuris olulisi muudatusi ei kavandata. Tihenevad ja laienevad olemasolevad tiheasustusega alad - Kehra linn ning Alavere ja Lehtmetsa külakeskused. Piirkondliku teeninduskeskusena kasvab ja tugevneb perspektiivis ka Anija küla. Mujal vallas säilib hajaasustus, kus arendus- ja ehitustegevus toimub hajaasustusele omaste põhimõtete alusel. Intensiivsemat ettevõtluse arengut nähakse eelkõige tiheasustusega aladel, kus lisaks tehnilise taristu ja logistiliste ühenduste olemasolule on töötajaskond kohapeal olemas. Soodustamaks töökohtade teket elukoha lähedal, toetab üldplaneering ka hajaasustuses asuvate ettevõtlusalade arengut ja intensiivsemat kasutusele võtmist, jättes samas võimaluse võtta kasutusest välja langenud tootmisterritooriumid kasutusele mõnel muul sobival otstarbel (nt elamualana).

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH tulemused kajastuvad üldplaneeringu lahenduses. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise tulemusel selgus, et Anija valla üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju. Kaudseid positiivseid mõjusid võib täheldada planeeringulahenduse elluviimisel inimkeskkonnale. Piiriülest mõju Anija valla üldplaneeringu elluviimisel ei kaasne.

Vastavalt PlanS § 82 lõikele 2 on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Arvamused edastada kirjalikult kas posti või elektronposti teel. Arvamused esitada avaliku väljapaneku jooksul Anija Vallavalitsusele aadressil F.R.Kretzwaldi tn 6, 74307 Kehra, Harju maakond või elektrooniliselt e-posti aadressil anija@anija.ee .